Lista raportów

Raport bieżący nr 19 (2024)

21 marca 2024

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2023 r. oraz Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. oraz 18/2024 z dnia 19 marca 2024 r. informuje, że w dniu 21 marca 2024 r. wydał rekomendację dotyczącą podziału zysku osiągniętego w 2023 r., a także Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r. ("Uchwała Nr 6"). Rekomendacja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z podjętą decyzją, Zarząd Banku rekomenduje podzielić zysk osiągnięty w 2023 r. w kwocie 4 672 978 361,27 zł w następujący sposób:

  • na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3 504 071 577,06 zł,
  • na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 87 042 000,00 zł,
  • kwotę 1 081 864 784,21 zł pozostawia się niepodzieloną.

Ponadto Zarząd rekomenduje przeznaczyć kwotę 1 056 637 506,76 zł pochodzącą z Kapitału dywidendowego utworzonego Uchwałą Nr 6 na dywidendę dla akcjonariuszy.

Zarząd rekomenduje, aby w podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2023 r. oraz z Kapitału dywidendowego ("Dywidenda") uczestniczyło 102 189 314 akcji (słownie: sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście akcji) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O. Kwota Dywidendy będzie wynosiła 4 560 709 083,82 zł (na kwotę składa się: 3 504 071 577,06 zł stanowiących 74,99% zysku netto z roku 2023 oraz 1 056 637 506,76 zł pochodzących z Kapitału dywidendowego).

Kwota Dywidendy na 1 akcję wyniesie 44,63 zł.

Dniem ustalenia prawa do Dywidendy będzie 16 maja 2024 roku.

Wypłata Dywidendy nastąpi w dniu 23 maja 2024 roku.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

Jednocześnie Bank informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 ust. 4 Statutu Banku, na podstawie Uchwały Zarządu nr 227/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 144/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., w dniu 29 grudnia 2023 r. Bank wypłacił akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 2 375 901 550,50 zł ("Zaliczka na poczet dywidendy"). W podziale Zaliczki na poczet dywidendy uczestniczyło 102 189 314 akcji (słownie: sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście akcji) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O. Zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wyniosła 23,25 zł, dniem ustalenia uprawnionych do udziału w Zaliczce na poczet dywidendy był 22 grudnia 2023 r.
  2. Kwota wypłacona jako Zaliczka na poczet dywidendy pochodziła z Kapitału dywidendowego utworzonego Uchwałą Nr 6/2021, na który Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 z dnia 19 kwietnia 2023 r. przeznaczyło kwotę 2 376 685 525,50 zł, stanowiących część zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 r., i nie pomniejsza ona Dywidendy.

Podejmując decyzję, Zarząd wziął pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną oraz zalecenia i aktualne stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w tym wynikające z pisma KNF z dnia 20 lutego 2024 r., o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 7/2024 w dniu 21 lutego 2024 r., a także stanowisko KNF z dnia 19 marca 2024 r. potwierdzające możliwość wypłaty dywidendy z Kapitału dywidendowego, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 18/2024 z dnia 19 marca 2024 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR.

10:21, 21 marca 2024