Raport bieżący nr 20 (2021)

26 maja 2021

Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Lecha Gałkowskiego na Członka Zarządu Banku, który będzie zarządzał Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej. Objęcie funkcji Członka Zarządu przez Pana Lecha Gałkowskiego nastąpiło w dniu 26 maja 2021 r.

Lech Gałkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość) oraz stypendystą Staffordshire University Business School.

Od 2012 roku związany z Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.). Lech Gałkowski jest doświadczonym bankierem korporacyjnym i inwestycyjnym, ale przede wszystkim skutecznym i dbającym o zespół liderem. Potwierdzają to wysokie wyniki zaangażowania pracowników oraz stale rosnące przychody segmentu.

W latach 2012-2018 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, a po zmianie struktury między 2018-2021 rokiem zarządzał Departamentem Bankowości Inwestycyjnej, gdzie był odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii współpracy z klientami.

Od 2010 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Telestrada S.A.

Między 2008, a 2012 rokiem pełnił funkcję członka Zarządu Banku kierującego Bankowością Korporacyjną i Inwestycyjną w RBS Bank (Polska) S.A. (wcześniej ABN AMRO Bank (Polska) S.A.).

W latach 2003-2007 zajmował stanowisko dyrektora finansowego (CFO) i prokurenta w Volvo Auto Polska Sp. z o.o.

Od 1998 do 2003 roku pracował w ABN AMRO Bank (Polska) S.A. jako starszy bankier odpowiedzialny za współpracę z klientami z branży motoryzacyjnej, dóbr konsumenckich i ochrony zdrowia.

W latach 1996-1998 pracował w Coopers & Lybrand Sp. z o.o. jako starszy audytor odpowiedzialny za sektor bankowy.

Lech Gałkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.