Raport bieżący nr 19 (2021)

21 kwietnia 2021

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 22 marca 2021 r. w uchwale nr 31 (sygn. akt. Wa XIII.Ns-Rej. KRS 16046/21/128).

Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Banku oraz tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zarejestrowane zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  1. Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Banku
  2. Statut Banku - tekst jednolity

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.