Lista raportów

Raport bieżący nr 1 (2023)

12 stycznia 2023

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2023 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie (odkup) akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII; zmiana uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Motywacyjnego VII oraz warunków jego przeprowadzenia.
  6. Ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej.
  7. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
  8. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
  9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

13:17, 12 stycznia 2023