Lista raportów

Raport bieżący nr 20 (2014)

3 czerwca 2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz treść projektów uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Dokumenty i pliki do pobrania
Pełna treść raportu PDF 180 KB Uruchomi się w nowym oknie
Projekty uchwał PDF 240 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.