Raport bieżący nr 18 (2014)

29 maja 2014

Zakończenie subskrypcji akcji serii K w ramach Programu Motywacyjnego IV

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K, Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”), przekazuje niniejszym informacje dotyczące subskrypcji.

Subskrypcja akcji serii K nastąpiła na podstawie uchwały nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii K i upoważnień dla Rady Nadzorczej, opublikowanej raportem bieżącym nr 11/2014.

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
a. data rozpoczęcia subskrypcji: 18 kwietnia 2014 r.
b. data zakończenia subskrypcji: 19 maja 2014 r. włącznie;

2) data przydziału akcji: 21 maja 2014 r.;

3) liczba akcji objętych subskrypcją: 305 543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy;

5) liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 305 543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K;

6) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 305 543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K;

7) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 10,00 (dziesięć) zł za jedną akcję;

8) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 468 osób (nie było podziału na transze);

9) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 468 osób (nie było podziału na transze);

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Bank nie zawarł umowy o subemisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 3 055 430,00 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) zł;

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowanie i przeprowadzenia oferty: 300.000,00 PLN, 5.534,00 EUR
b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy, emitent nie zawarł umowy o subemisję,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Bank nie sporządzał prospektu emisyjnego; Bank sporządził memorandum informacyjne - koszty sporządzenia memorandum zawarte zostały w kosztach określonych w pkt 12 lit. a) niniejszego Raportu.
d) promocja oferty: bez kosztów promocji,
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – powyższe koszty emisji akcji serii K zostały ujęte w rachunku zysków i strat Banku,

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją – 1,06 PLN (uwzględniono wynagrodzenie w EUR wg średniego kursu EUR NBP z dnia 29.05.2014 r.)

Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim