Lista raportów

Raport bieżący nr 18 (2020)

14 lipca 2020

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 14 lipca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 22 czerwca 2020 r. (sygn. akt. Wa XII.Ns-Rej. KRS 36977/20/412).

Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Banku, a także tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zarejestrowane zmiany, zostały wskazane w załącznikach do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Banku Uruchomi się w nowym oknie
Tekst jednolity Statutu Banku Uruchomi się w nowym oknie
 
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.