Lista raportów

Raport bieżący nr 15 (2020)

22 czerwca 2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Radę Nadzorczą Banku na nową kadencję w następującym składzie:

– Gerry Byrne – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Dominika Bettman – Członek Rady Nadzorczej
– José García Cantera – Członek Rady Nadzorczej
– Danuta Dąbrowska – Członek Rady Nadzorczej
– David Hexter – Członek Rady Nadzorczej
– Isabel Guerreiro – Członek Rady Nadzorczej
– José Luís de Mora – Członek Rady Nadzorczej
– John Power – Członek Rady Nadzorczej
– Jerzy Surma – Członek Rady Nadzorczej
– Marynika Woroszylska-Sapieha – Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączeniu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.