Lista raportów

Raport bieżący nr 15 (2022)

7 czerwca 2022

Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. (Bank) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. uzyskał informację o podjęciu przez Zarządy i Rady Nadzorcze Alior Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. (Banki Uczestnicy) uchwał o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony, którego uczestnikami są banki działające w formie spółki akcyjnej wraz z projektem umowy systemu ochrony, tj. na udział Banków Uczestników w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Prawo Bankowe).

Powstanie systemu ochrony uzależnione jest od podpisania umowy systemu ochrony. Projekt umowy systemu ochrony podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Po wydaniu przez KNF decyzji o zatwierdzeniu projektu umowy systemu ochrony oraz uznaniu systemu ochrony, Banki Uczestnicy utworzą spółkę akcyjną będącą jednostką zarządzającą system ochrony (Jednostka Zarządzająca). Utworzenie Jednostki Zarządzającej uzależnione jest od wydania zgody na dokonanie koncentracji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kapitał zakładowy Jednostki Zarządzającej wyniesie 1.000.000 PLN. Bank obejmie 12.914 akcji Jednostki Zarządzającej, o łącznej wartości nominalnej 129.140 PLN, co będzie stanowiło ok. 12,9% jej kapitału zakładowego.

Celem systemu ochrony będzie:

  • (a) zapewnienie płynności i wypłacalności Banków Uczestników na warunkach i w zakresie określonym w umowie systemu ochrony; oraz
  • (b) wspieranie:
    • (i) przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) banku będącego spółką akcyjną; oraz
    • (ii) przejęcia banku będącego spółką akcyjną na podstawie Art. 146b ust. 1 Prawa Bankowego.

Do systemu ochrony będą mogły przystąpić inne banki krajowe, o ile spełnią warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie systemu ochrony.

W Jednostce Zarządzającej zostanie utworzony fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony. Fundusz pomocowy zostanie utworzony z wpłat Banków Uczestników w wysokości 0,4 % kwoty środków gwarantowanych danego banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, o którym mowa w art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Ustawa o BFG). W oparciu o poziom środków gwarantowanych Banku na koniec pierwszego kwartału 2022 r., który wynosił 101 815 810 701,26 PLN, szacuje się, że Bank wpłaci do funduszu pomocowego 407 263 243,00 PLN, co obciąży wyniki Banku w 2022 r. Kwota ta może ulec zmianie, jeśli ustalenie wysokości wpłaty nastąpi na podstawie wysokości kwoty środków gwarantowanych na koniec drugiego kwartału 2022 r. i kwota środków gwarantowanych ulegnie zmianie. Dalsze wpłaty do funduszu pomocowego będą wymagały jednogłośnej uchwały walnego zgromadzenia Jednostki Zarządzającej.

Zgodnie z przepisem Art. 287 ust. 2 i nast. Ustawy o BFG Rada BFG może podjąć decyzję o obniżeniu poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach, biorąc pod uwagę, między innymi, wysokość środków zgromadzonych przez system ochrony. Ponadto, zgodnie z przepisem Art. 15 ust. 1h pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy stanowią koszt uzyskania przychodów.

Odpowiedzialność każdego Banku Uczestnika za zobowiązania związane z jego uczestnictwem w systemie ochrony ograniczona jest do wysokości wkładów, które dany Bank Uczestnik jest zobowiązany wnieść na objęcie akcji Jednostki Zarządzającej, oraz wpłat, które dany Bank Uczestnik jest zobowiązany wnieść do funduszu pomocowego.

Każdy Bank Uczestnik będzie mógł wypowiedzieć umowę systemu ochrony z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowa będzie nadal obowiązywać w stosunku do pozostałych Banków Uczestników.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).