Lista raportów

Raport bieżący nr 14 (2022)

31 maja 2022

Rezygnacja Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. Pan Carlos Polaino Izquierdo złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku, skuteczną od dnia 1 stycznia 2023 r., w związku z planowym powrotem do struktur globalnych Grupy Banco Santander S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.