Raport bieżący nr 15 (2017)

17 maja 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 17 maja 2017 r. byli:

  • Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander, Hiszpania, któremu przysługiwało 68 880 774 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 83,64% głosów na tym zgromadzeniu i 69,41% w ogólnej liczbie głosów oraz
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 5 000 000 głosów, co stanowiło 6,07 % głosów na tym zgromadzeniu i 5,04 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.