Lista raportów

Raport bieżący nr 14 (2017)

17 maja 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 17 maja 2017 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 535 866 483,60 z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2014 oraz 2015

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery).

Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 5,40 zł.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 31 maja 2017 r., dniem wypłaty dywidendy – dzień 14 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 2 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim