Raport bieżący nr 12 (2017)

17 maja 2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2017 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A w 2016 r.
 8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A., a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.
 12. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 13. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 14. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
 15. Zmiana Statutu Banku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu.
 17. Przyjęcie Programu Motywacyjnego VI.
 18. Wyrażenie zgody na stosowanie wyższego maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK S.A.
 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty i pliki do pobrania
Wyniki głosowań PDF 884 KB

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.