Raport bieżący nr 14 (2023)

22 marca 2023

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z transakcji sprzedaży udziałów w spółkach AVIVA.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 z dnia 17 marca 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 22 marca 2023 r. wydał rekomendację dotyczącą podziału zysku osiągniętego w 2022 r. oraz zysku osiągniętego w związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółkach AVIVA. Rekomendacja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z powyższą decyzją, Zarząd Banku rekomenduje:

  1. Podzielić zysk osiągnięty w 2022 r. w kwocie 2 449 042 525,50 zł w następujący sposób:
    • na kapitał rezerwowy przeznaczyć kwotę 72 357 000,00 zł,
    • na Kapitał dywidendowy utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwałą nr 6 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego ("Kapitał dywidendowy") przeznaczyć kwotę 2 376 685 525,50 zł.
  2. na Kapitał dywidendowy przeznaczyć kwotę 840 886 574,78 zł stanowiącą zysk osiągnięty w związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółkach ubezpieczeniowych AVIVA zaksięgowany w kategorii Inne całkowite dochody.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

Podejmując decyzję, Zarząd wziął pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną oraz zalecenia i aktualne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako "KNF"), w tym wynikające z pisma z dnia 16 marca 2023 r., o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 13/2023 w dniu 17 marca 2023 r.

Rekomendowany sposób podziału zysku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie wykluczy możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez Zarząd o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczek na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu Kapitału dywidendowego, na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z § 50 ust. 4 Statutu Banku.

Będzie to uwarunkowane w szczególności uzyskaniem przez Bank pozytywnego stanowiska KNF po wydaniu rozstrzygnięcia TSUE w sprawie C-520/21 oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową.

Ewentualna decyzja Zarządu o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy będzie także wymagała zgody Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR.

11:01, 22 marca 2023