Lista raportów

Raport bieżący nr 15 (2023)

22 marca 2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treść planowanych zmian Statutu Banku.

Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako "Bank"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 19 kwietnia 2023 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w Hotelu "InterContinental Warszawa" przy ul. Emilii Plater 49, sala konferencyjna na trzecim piętrze.

W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz treść planowanych zmian Statutu Banku.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

15:16, 22 marca 2023