Raport bieżący nr 13 (2023)

17 marca 2023

Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2022.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że 17 marca 2023 roku otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") odnoszące się do polityki dywidendowej Banku.

KNF stwierdziła, że według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Bank, w zakresie podstawowych kryteriów Polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. Dodatkowo, po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, pozostała na poziomie 100%. Jednocześnie Bank nie posiada w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad pięcioprocentowego udziału walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Biorąc pod uwagę brak dodatkowych korekt, KNF poinformowała, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku netto za 2022 r.

Jednakże KNF wskazała, że "uwzględniając niepewność dotyczącą sytuacji makroekonomicznej, a także mając na względzie: (i) dynamiczne zmiany w otoczeniu sektora bankowego, (ii) ryzyka, na które wyeksponowany jest Bank, w tym przede wszystkim ryzyko związane, z rozstrzygnięciem TSUE w sprawie C-520/21, które może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Banku, (iii) potencjalne pogorszenie jakości kredytowej związane z podwyższoną inflacją, ograniczeniem wzrostu gospodarczego, a także wysokimi kosztami obsługi zadłużenia przez kredytobiorców, (iv) zapewnienie stabilności działania Banku w kolejnych okresach, jak również jego dalszy rozwój", oraz zaleciła:

  1. niewypłacanie przez Santander Bank Polska S.A. dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., do czasu wydania rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zwrotu dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu umowy unieważnionej na podstawie klauzul abuzywnych umowy kredytu frankowego (w związku z pytaniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - sprawa C-520/21),
  2. niewypłacanie przez Santander Bank Polska S.A. dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., po wydaniu rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 2, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru,
  3. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR.

14:24, 17 marca 2023