Raport bieżący nr 12 (2016)

22 marca 2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz zmiana zamiaru zmiany Statutu

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., treść projektów uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacje o zmianie zamiaru zmiany Statutu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Pełna treść raportu PDF 266 KB
Projekty uchwał PDF 1 MB
 
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 – 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.