Raport bieżący nr 16 (2016)

20 kwietnia 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę:

  • 587 564 899,06 z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2014 oraz
  • 702 484 042,94 z zysku netto Banku za rok 2015.

 
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery).

Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 13 zł.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 29 kwietnia 2016 r., dniem wypłaty dywidendy – dzień 16 maja 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 2 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.