Lista raportów

Raport bieżący nr 12 (2023)

16 marca 2023

Informacja o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych oraz o zakończeniu tegorocznego odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2023, nr 6/2023, nr 7/2023 oraz 10/2023, informuje, że w ramach realizacji programu odkupu akcji własnych, którego warunki zostały ustalone uchwałą Zarządu Banku z dnia 23 lutego 2023 r. ("Uchwała" oraz "Odkup"), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji, a także zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Motywacyjnego VII oraz warunków jego przeprowadzenia, Bank dokonał, opisanych w załącznikach 1-2 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku, w celu wykonania zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom grupy Banku będącymi uczestnikami Programu Motywacyjnego VII, tj. wypłaty nagród tym uczestnikom za 2022 rok.

Załącznik nr 1 obejmuje dane szczegółowe o transakcjach, załącznik nr 2 obejmuje dane zagregowane - za okres od 13 marca 2023 r. do 14 marca 2023 r.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem biura maklerskiego Banku, tj. Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem przedstawionych w załącznikach 1-2 transakcji nabycia, na koniec dnia 14 marca 2023 r. Bank, w ramach dotychczas prowadzonego Odkupu w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII, zawarł transakcje obejmujące łącznie 165 406 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,162% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz dających 0,162% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie Bank informuje, że według stanu na koniec dnia 15 marca 2023 r. wydał dyspozycję przekazania 165 406 akcji na rachunki maklerskie uczestników Programu Motywacyjnego VII. Po rozliczeniu wszystkich w/w dyspozycji Bank nie będzie posiadał akcji własnych.

W związku z nabyciem akcji własnych Banku w liczbie wystarczającej do wypłaty nagród uczestnikom Programu Motywacyjnego VII za rok 2022, przeznaczonych do wypłaty w 2023 roku, Zarząd Banku potwierdza, że z dniem 14 marca 2023 r. zakończył się program odkupu akcji własnych Banku w 2023 r. dokonywany w celu wskazanym powyżej.

Podstawa prawna:
Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

13:53, 16 marca 2023