Lista raportów

Raport bieżący nr 11 (2023)

14 marca 2023

Emisja obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 1/2023.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 14 marca 2023 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 1/2023 ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:

 1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 30 marca 2023 roku ("Data Emisji");
 2. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 1.900.000.000,00 PLN;
 3. Obligacje zostaną wykupione w dniu 31 marca 2025 roku ("Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;
 4. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;
 5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;
 6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,90% w skali roku;
 7. Obligacje zostaną wyemitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
 8. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;
 9. Obligacje nie będą zabezpieczone;
 10. Zobowiązania z Obligacji będą należeć do szóstej kategorii zaspokojenia, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
 11. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 12. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

15:13, 14 marca 2023