Raport bieżący nr 13 (2016)

22 marca 2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że zgodnie z §32 pkt 10 Statutu Banku oraz obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi w dniu 22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

  • przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Banku oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za pierwsze półrocze 2016 r.,
  • badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2016 r.

Dane o wybranym podmiocie:

Pełna nazwa, siedziba i adres: PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa.

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144.

Bank korzystał z usług konsultingowych i doradztwa podatkowego, świadczonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz inne podmioty sieci PwC. Zdaniem Banku świadczone usługi nie mają wpływu na zapewnienie wymaganego poziomu bezstronności i niezależności audytora.

Umowy Banku z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostaną zawarte na okresy niezbędne do przeprowadzenia ww. prac.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.