Lista raportów

Raport bieżący nr 10 (2023)

13 marca 2023

Informacje o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2023, nr 6/2023 oraz nr 7/2023, informuje, że w ramach realizacji programu odkupu akcji własnych, którego warunki zostały ustalone uchwałą Zarządu Banku z dnia 23 lutego 2023 r. ("Uchwała" oraz "Odkup"), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji, a także zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Motywacyjnego VII oraz warunków jego przeprowadzenia, Bank dokonał, opisanych w załącznikach 1-2 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku, w celu wykonania zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom grupy Banku będącymi uczestnikami Programu Motywacyjnego VII, tj. wypłaty nagród tym uczestnikom za 2022 rok.

Załącznik nr 1 obejmuje dane szczegółowe o transakcjach, załącznik nr 2 obejmuje dane zagregowane - za okres od 6 marca 2023 r. do 10 marca 2023 r.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem biura maklerskiego Banku, tj. Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem przedstawionych w załącznikach 1-2 transakcji nabycia, na koniec dnia 10 marca 2023 r. Bank, w ramach dotychczas prowadzonego Odkupu w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII, zawarł transakcje obejmujące łącznie 154 643 akcje własne, stanowiące łącznie 0,151% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz dających 0,151% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie Bank informuje, że według stanu na koniec dnia 10 marca 2023 r. wydał dyspozycję przekazania 135 994 akcji na rachunki maklerskie uczestników Programu Motywacyjnego VII.

Podstawa prawna:
Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

11:01, 13 marca 2023