Raport bieżący nr 10 (2017)

19 kwietnia 2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., treść projektów uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Dokumenty i pliki do pobrania
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. PDF 260 KB
Treść projektów uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia PDF 750 KB

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.