Raport bieżący nr 9 (2017)

19 kwietnia 2017

Powołanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że zgodnie z §32 pkt 10 Statutu Banku oraz obowiązującymi przepisami w dniu 19 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

  • przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Banku i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za pierwsze półrocze 2017 i 2018 roku;
  • badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2017 i 2018 r.

Dane o wybranym podmiocie:

Pełna nazwa, siedziba i adres: PricewaterhouseCoopers – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa.

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144.

Bank korzystał z usług konsultingowych i doradztwa podatkowego świadczonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz inne podmioty sieci PwC. Zdaniem Banku świadczone usługi nie mają wpływu na zapewnienie wymaganego poziomu bezstronności i niezależności audytora.

Umowy Banku z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostaną zawarte na okresy niezbędne do przeprowadzenia ww. prac.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.).