Pracownicze
Plany Kapitałowe

Czas czytania – 6 minut

PPK - szansa czy wyzwanie?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) z uwagi na ustawowy model obowiązywania, są dla pracodawców obowiązkowe. Warto jednak spojrzeć na kwestię wdrożenia PPK w swojej firmie z punktu widzenia wspierania potrzeb pracowników. Chodzi tu bowiem, o ważny aspekt ich życia, czyli zabezpieczenie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. Możliwość wsparcia swoich pracowników wpływa na odpowiednią atmosferę, opinię o miejscu pracy, a w konsekwencji na lojalność i na zaangażowanie pracownika w codzienne życie firmy. Chcesz wiedzieć, jak i kiedy wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w swojej firmie? Oraz czy warto, zachęcić do udziału w nich swoich pracowników? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny plan długoterminowego oszczędzania. To jeden z filarów systemu emerytalnego, którego głównym celem jest ułatwienie pracownikom każdej firmy systematycznego odkładania pieniędzy. Środki zebrane w ramach PPK mają zabezpieczyć potrzeby finansowe pracowników po ukończeniu przez nich 60 roku życia. Pieniądze te stanowią własność pracownika i mogą być po nim dziedziczone.

  Czy udział w pracowniczych planach kapitałowych jest obowiązkowy?

Pracodawca wdrażając PPK ma obowiązek zapisania do programu każdego pracownika w swojej firmie, który nie ukończył 55 roku życia. Warto jednak zaznaczyć, że uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Pracownik może w dowolnej chwili zrezygnować z gromadzenia dodatkowych środków. Wystarczy, że złoży odpowiednią deklarację. 

W zależności od wieku pracownika, zapis do PPK jest obowiązkowy lub realizowany na jego indywidualny wniosek:
 

18-54 lat Obowiązkowy zapis do PPK (do momentu ukończenia przez pracownika 55 roku życia).
55-69 lat Na indywidualny wniosek pracownika, który ukończył 55 lat, a jednocześnie nie ukończył 70 roku życia, pod warunkiem, że jego staż pracy u danego pracodawcy to min. 3 miesiące w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
70 lat
i więcej

Nie ma możliwości zapisania do PPK pracowników, którzy ukończyli 70 rok życia.

 

Kto wpłaca na PPK i ile?

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł – od pracownika, pracodawcy i ze skarbu państwa.
 

  • pracownik

  • pracodawca

  • państwo

Największa część składki jest wpłacana przez samego pracownika i stanowi minimum 2% jego wynagrodzenia brutto. Pracownik może jednak dobrowolnie zwiększyć ilość środków przeznaczonych na PPK. W przypadku pracodawcy, obowiązkowa wpłata to 1,5% miesięcznie. Można ją jednak dobrowolnie zwiększyć. Wysokość wpłaty liczona jest od wynagrodzenia brutto pracownika. Jeśli zaś chodzi o Skarb Państwa, to przekazywane kwoty finansowane są z Funduszu Pracy. Każda osoba, która zdecyduje się na oszczędzanie w ramach PPK, otrzyma od państwa jednorazową wpłatę 250 zł na początek oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 zł.
 

Wpłata Wpłata podstawowa
(obowiązkowa)
Wpłata dodatkowa
(dobrowolna)
Pracownik 2%* do 2%
Pracodawca 1,5% do 2,5%
Skarb Państwa Wpłaty jednorazowe oraz cykliczne
  • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące)
  • 240 zł dopłaty rocznej (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK)

 

*Dla osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza łącznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być mniejsza niż 2%, ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia.

  Ważne

Pracodawca nie zarządza samodzielnie środkami z PPK. Każda firma wybiera instytucję finansową, która będzie inwestować środki w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60 roku życia.
 

Komponent typu: content - niekompletna lub nieprawidłowa konfiguracja.
Komponent typu: content - niekompletna lub nieprawidłowa konfiguracja.

Zmiany, które zapewnią bezpieczną przyszłość

Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych to duża zmiana w firmie. Prawidłowe przeprowadzenie całego procesu przełoży się z czasem, na pozytywny odbiór planów ze strony pracowników i ich sprawniejszą obsługę. PPK dostarcza korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Dla przedsiębiorcy jest to szansa na pokazanie, że dba o pracownika i że zależy mu na komforcie jego życia również po zakończeniu przez niego kariery zawodowej.


Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi opisu oferty banku.

*Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków, a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.
 

Co słychać w banku porad?

O bankowości piszemy prosto. Zaczerpnij kolejną dawkę inspirującej wiedzy o Twoich finansach.