PPK

Pracownicze
Plany Kapitałowe

Czas czytania – 6 minut

PPK - szansa czy wyzwanie?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) z uwagi na ustawowy model obowiązywania, są dla pracodawców obowiązkowe. Warto jednak spojrzeć na kwestię wdrożenia PPK w swojej firmie z punktu widzenia wspierania potrzeb pracowników. Chodzi tu bowiem, o ważny aspekt ich życia, czyli zabezpieczenie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. Możliwość wsparcia swoich pracowników wpływa na odpowiednią atmosferę, opinię o miejscu pracy, a w konsekwencji na lojalność i na zaangażowanie pracownika w codzienne życie firmy. Chcesz wiedzieć, jak i kiedy wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w swojej firmie? Oraz czy warto, zachęcić do udziału w nich swoich pracowników? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny plan długoterminowego oszczędzania. To jeden z filarów systemu emerytalnego, którego głównym celem jest ułatwienie pracownikom każdej firmy systematycznego odkładania pieniędzy. Środki zebrane w ramach PPK mają zabezpieczyć potrzeby finansowe pracowników po ukończeniu przez nich 60 roku życia. Pieniądze te stanowią własność pracownika i mogą być po nim dziedziczone.

pracownicze plany kapitałowe   Czy udział w pracowniczych planach kapitałowych jest obowiązkowy?

Pracodawca wdrażając PPK ma obowiązek zapisania do programu każdego pracownika w swojej firmie, który nie ukończył 55 roku życia. Warto jednak zaznaczyć, że uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Pracownik może w dowolnej chwili zrezygnować z gromadzenia dodatkowych środków. Wystarczy, że złoży odpowiednią deklarację. 

W zależności od wieku pracownika, zapis do PPK jest obowiązkowy lub realizowany na jego indywidualny wniosek:
 

18-54 lat Obowiązkowy zapis do PPK (do momentu ukończenia przez pracownika 55 roku życia).
55-69 lat Na indywidualny wniosek pracownika, który ukończył 55 lat, a jednocześnie nie ukończył 70 roku życia, pod warunkiem, że jego staż pracy u danego pracodawcy to min. 3 miesiące w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
70 lat
i więcej

Nie ma możliwości zapisania do PPK pracowników, którzy ukończyli 70 rok życia.

 

Kto wpłaca na PPK i ile?

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł – od pracownika, pracodawcy i ze skarbu państwa.
 

 • pracownik

 • pracodawca

 • państwo

Największa część składki jest wpłacana przez samego pracownika i stanowi minimum 2% jego wynagrodzenia brutto. Pracownik może jednak dobrowolnie zwiększyć ilość środków przeznaczonych na PPK. W przypadku pracodawcy, obowiązkowa wpłata to 1,5% miesięcznie. Można ją jednak dobrowolnie zwiększyć. Wysokość wpłaty liczona jest od wynagrodzenia brutto pracownika. Jeśli zaś chodzi o Skarb Państwa, to przekazywane kwoty finansowane są z Funduszu Pracy. Każda osoba, która zdecyduje się na oszczędzanie w ramach PPK, otrzyma od państwa jednorazową wpłatę 250 zł na początek oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 zł.
 

Wpłata Wpłata podstawowa
(obowiązkowa)
Wpłata dodatkowa
(dobrowolna)
Pracownik 2%* do 2%
Pracodawca 1,5% do 2,5%
Skarb Państwa Wpłaty jednorazowe oraz cykliczne
 • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące)
 • 240 zł dopłaty rocznej (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK)

 

*Dla osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza łącznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być mniejsza niż 2%, ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia.

  Ważne

Pracodawca nie zarządza samodzielnie środkami z PPK. Każda firma wybiera instytucję finansową, która będzie inwestować środki w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60 roku życia.
 

Jak wdrożyć PPK w swojej firmie?

Wdrożenie PPK to w wielu przypadkach dość złożony proces, który wymaga odpowiedniego czasu na realizację. Dla wielu firm może on stanowić nie lada wyzwanie. Dlatego warto podzielić go na kilka uproszczonych etapów. Na pewno ważnym elementem jest wybór instytucji finansowej, która profesjonalnie będzie wspierała firmę w procesie uruchomienia i następnie bieżącej obsłudze. Poniżej przedstawiamy kluczowe etapy uruchomienia PPK:  

Przygotowanie firmy do PPK  Przygotowanie firmy do wdrożenia PPK

Analiza wymogów związanych z PPK, zaplanowanie budżetu na wdrożenie PPK oraz uwzględnienie dodatkowego kosztu związanego z wpłatami do PPK.

Wybór instytucji finansowej do PPK Wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK

W porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w przypadku jej braku, z reprezentacją pracowników. 

zawarcie umowy     Zawarcie umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK

Terminy zawarcia obu umów z wybraną instytucją finansową uzależnione są od liczby zatrudnionych pracowników. 

PPK online  Administrowanie PPK – specjalny serwis online

W szczególności naliczanie i realizacja wpłat do PPK, zapewnienie możliwości składania dyspozycji przez pracowników w ramach PPK, aktualizacja listy uczestników PPK oraz bieżąca współpraca z wybraną instytucją finansową zarządzającą PPK.

Jak łatwo zauważyć, wdrożenie PPK w firmie wymaga wybrania instytucji finansowej zarządzającej planami kapitałowymi, podpisanie z nią umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK (zawieranej w imieniu i na rzecz pracowników danego przedsiębiorstwa).

PPK obsługują towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które mają

 • zezwolenie na wykonywanie działalności w Polsce,
 • przynajmniej trzy lata doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
   

PPK – od kiedy?

Od kiedy obowiązują pracownicze plany kapitałowe?
 

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z jej zapisami pracodawcy zobowiązani są do terminowego wdrożenia PPK w swojej firmie. Harmonogram wdrażania PPK uzależniony jest od wielkości danego przedsiębiorstwa.
 

Liczba zatrudnionych pracowników

Termin stosowania przepisów ustawy o PPK

Maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Maksymalny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

Maksymalny termin na odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK

Co najmniej 250 osób  od 01.07.2019 25.10.2019 12.11.2019 12.2019 – 01.2020
Co najmniej 50 osób  od 01.01.2020 24.04.2020 11.05.2020 06.2020 – 07.2020
Co najmniej 20 osób  Od 01.07.2020 27.10.2020 10.11.2020 12.2020 – 01.2021
Pozostałe podmioty, w tym podmioty sektora finansów publicznych, niezależnie od ich wielkości od 01.01.2021 23.04.2021
(26.03.2021 dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
10.05.2021
(10.04.2021 dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
05.2021 – 06.2021

 

Terminy wskazane w powyższej tabeli są zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na stronie www.mojeppk.pl.

  ważne

W przypadku grup kapitałowych będzie istniała możliwość uruchomienia PPK we wszystkich spółkach z grupy, zgodnie z terminem stosowania ustawy o PPK dla pracodawcy w grupie, który zatrudnia największą liczbę pracowników

Którzy pracodawcy są zwolnieni z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych?
 

Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:

 • w terminach wskazanych w ustawie o PPK prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE),
 • naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, 
 • są osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą i zatrudniają osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą oraz działalnością gospodarczą tych osób,
 • są mikroprzedsiębiorcami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.
   

Dlaczego warto wdrożyć i korzystać z PPK?

Pracownicze plany kapitałowe to rozwiązanie obligatoryjne dla przedsiębiorców, ale dobrowolne dla pracowników, z którego w dowolnej chwili mogą zrezygnować. Warto jednak przemyśleć, czy taki zabieg będzie opłacalny. Pytanie brzmi, czy dany pracownik odpowiednio zadbał o swoją przyszłość finansową na emeryturze? Jeśli nie, najlepiej jak pozostanie w PPK. Przy decyzji o uruchomieniu PPK warto mieć na uwadze, że to rozwiązanie to wiąże się bowiem z szeregiem korzyści dla każdej ze stron.

Pracownicze plany kapitałowe to korzyści dla pracodawcy. Stwarzają bowiem możliwość wzmocnienie lojalności pracowników, wzrostu atrakcyjności miejsca pracy, a tym samym – pozytywnego wizerunku pracodawcy. 

  Korzyści dla pracodawcy — zbiór najważniejszych informacji 
 • PPK to dodatkowy element budowania atrakcyjnego pakietu benefitów oferowanych przez pracodawcę (np. wprowadzenie wpłat dodatkowych dla pracowników po upływie określonego czasu zatrudnienia jako dodatku do wpłaty podstawowej wynoszącej 1,5%).

 • Wydatki pracodawcy związane z finansowaniem wpłat do PPK stanowić będą dla niego podatkowe koszty uzyskania przychodu.

 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

  Korzyści dla pracownika — zbiór najważniejszych informacji 
 • Dodatkowe oszczędności na emeryturę.

 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegająca zmianie z upływem czasu.

 • Pieniądze z PPK są traktowane jako prywatna własność pracownika, w odróżnieniu od kwot wpłacanych do ZUS i OFE.
 • Pieniądze wypłacone z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60 roku życia nie będą opodatkowane.* To samo dotyczy nabycia pieniędzy zgromadzonych w ramach PPK w drodze dziedziczenia. 
   

Zmiany, które zapewnią bezpieczną przyszłość

Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych to duża zmiana w firmie. Prawidłowe przeprowadzenie całego procesu przełoży się z czasem, na pozytywny odbiór planów ze strony pracowników i ich sprawniejszą obsługę. PPK dostarcza korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Dla przedsiębiorcy jest to szansa na pokazanie, że dba o pracownika i że zależy mu na komforcie jego życia również po zakończeniu przez niego kariery zawodowej.


Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi opisu oferty banku.

*Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków, a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.
 

Co słychać w banku porad?

O bankowości piszemy prosto. Zaczerpnij kolejną dawkę inspirującej wiedzy o Twoich finansach.