Szukaj na stronie

Zabezpiecz z IKE przyszłość swoją i swoich bliskich

10 grudnia 2021

Czy wiesz, że Twoja emerytura może wynieść tylko 30-40% Twojej ostatniej pensji? Możesz to sprawdzić w kalkulatorze emerytalnym ZUS. Warto zatem rozważyć dodatkowe sposoby zabezpieczenia swojej finansowej przyszłości. Jednym z nich jest Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

Gdy zdecydujesz się na IKE w ramach funduszu inwestycyjnego łączysz korzyści, jakie daje ta forma gromadzenia kapitału z możliwościami inwestycyjnymi funduszu. Szeroka oferta subfunduszy o zróżnicowanym potencjale zysku i poziomie ryzyka pozwala na podjęcie optymalnych dla Ciebie decyzji inwestycyjnych.

Poznaj zalety IKE w Santander TFI 

Ofertę IKE w ramach Funduszy Santander TFI znajdziesz m.in. w Santander internet. 
Dzięki IKE w Santander TFI:

 • masz szeroki wybór subfunduszy o różnym potencjale zysku i poziomie ryzyka,
 • inwestujesz swobodnie - zlecenia składasz w dowolnym momencie, wpłaty możesz czasowo zmniejszyć lub zawiesić,
 • Twoje oszczędności nie będą podlegać opodatkowaniu od zysków kapitałowych, kiedy spełnisz warunek wieku i systematyczności wpłat,
 • nie ponosisz opłaty za nabycie,
 • zabezpieczasz finansowo swoich bliskich na wypadek śmierci, ponieważ IKE podlega dziedziczeniu.
   
Zarządzaj swoim IKE online

W swojej bankowości internetowej wejdź w zakładkę Fundusze inwestycyjne. Znajdziesz tam kompleksową ofertę funduszy Santander TFI. Udostępniamy szczegółowe informacje o subfunduszach, m.in. historyczne wyniki, bieżące notowanie oraz dokumenty, np. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) i tabele opłat. Wszystkie niezbędne informacje masz pod ręką, dzięki czemu zlecenia możesz składać w dowolnym momencie!
W ramach umowy IKE możesz skorzystać z 11 subfunduszy Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (FIO).
Możesz je znaleźć np. przy pomocy wyszukiwarki:

W Santander internet możesz, wygodnie i bez wychodzenia z domu, w pełni zarządzać swoim IKE, ponieważ: 

 • podpiszesz umowę - zwykłą lub transferową,
 • zrealizujesz wpłaty,
 • złożysz zlecenia zamiany i wypłaty,
 • wskażesz uposażonych.
   
Pamiętaj o IKE przed końcem roku

W tym roku limit wpłat na IKE wynosi 15 777 zł. Do limitu wpłat w danym roku wliczają się zlecenia złożone i opłacone od 1 stycznia do 31 grudnia br. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek funduszu). 

Dodatkowe informacje: 

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej "jednostkami uczestnictwa"). Listę funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej "fundusze") znajdziesz na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określamy w regulaminie Uruchomi się w nowym oknie).

IKE w funduszu Santander FIO jest produktem inwestycyjnym. Oznacza to, że inwestycja pociąga za sobą ryzyko typowe dla funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych pieniędzy. 
Dane finansowe dotyczące funduszy, czynników ryzyka oraz rodzajów i wysokości opłat znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku. 
Na stronie Santander TFI santander.pl/tfi/dokumenty Uruchomi się w nowym oknie znajdziesz: 

 • Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego, 
 • rodzaje i wysokość opłat obowiązujących w ramach IKE są w tabeli opłat. 

Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.