Raport bieżący nr 6 (2020)

9 kwietnia 2020

Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje o wpływie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych z dnia 17 marca 2020 r. oraz z dnia 8 kwietnia 2020 r. ("Decyzje RPP") na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. ("Grupa") w 2020 r.

Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, Bank wskazuje, że Decyzje RPP o obniżkach stóp procentowych łącznie o 100 pkt bazowych będą mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Banku od 300 do 350 mln zł. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank S.A., będącego spółką zależną Banku, wyniesie od 80 do 100 mln zł.

W związku z powyższym, negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy w 2020 roku będzie na poziomie od 380 do 450 mln zł.

Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu.

Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR