Raport bieżący nr 6 (2013)

16 stycznia 2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informację o zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Dokumenty i pliki do pobrania
Raport bieżący nr 6/2013 PDF 162 KB

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz pkt II.1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.