Lista raportów

Raport bieżący nr 47 (2023)

14 grudnia 2023

Korekta reklasyfikacji instrumentów finansowych.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w związku z dokonaną przez Bank na dzień 1 kwietnia 2022 roku zmianą klasyfikacji portfela wybranych obligacji posiadanych przez Bank (dalej: "Obligacje") z modelu Held to Collect and for Sale na model Held to Collect (dalej: "Reklasyfikacja"), o czym Bank informował w nocie 21 w skróconym sprawozdaniu finansowym i skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2022 roku, w nocie 23 w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok oraz w nocie 24 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2022,

Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w którym KNF zaleciła Bankowi:

  1. przy sporządzaniu kolejnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych oraz skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i skróconych sprawozdań finansowych:
    • zaklasyfikowanie portfela posiadanych Obligacji jako składnik aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,
    • usunięcie skutków dokonanej w 2022 r. Reklasyfikacji, oraz
  2. przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania finansowego za rok 2023 - dokonanie korekty danych porównawczych za rok 2022 uwzgledniającej zalecenie, o którym mowa w pkt I, zgodnie z wymogiem pkt 42 lit. a MSR 8.

W związku z powyższym, w wykonaniu zalecenia KNF, w dniu 14 grudnia 2023 roku Zarząd Banku podjął uchwałę, na podstawie której postanowił o dokonaniu korekty Reklasyfikacji, ponownie klasyfikując portfel Obligacji jako składnik aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ("Zmiana"), oraz że przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania finansowego Banku za rok 2023, Bank dokona korekty danych porównawczych za rok 2022 uwzględniając Zamianę, zgodnie z wymogiem pkt 42 lit. a MSR 8.

Wpływ Zmiany na całkowity współczynnik kapitałowy w ujęciu skonsolidowanym na dzień 30.09.2023 wyniósłby około 70 pb.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR.

16:47, 14 grudnia 2023