Raport bieżący nr 43 (2013)

16 grudnia 2013

Daty przekazywania raportów okresowych

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2014 raportów okresowych:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. - 30.01.2014 r.
  • Raport roczny jednostkowy za 2013 r. – 27.02.2014 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 27.02.2014 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.- 29.04.2014 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. - 31.07.2014 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. - 29.10.2014 r.

Ponadto Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pózn.zm.)