Lista raportów

Raport bieżący nr 41 (2023)

23 listopada 2023

Daty przekazywania raportów okresowych.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2024 raportów okresowych:

  • Raport roczny jednostkowy za 2023 r. - 16.02.2024 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2023 r. - 16.02.2024 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.- 30.04.2024 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. - 24.07.2024 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. - 30.10.2024 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2023 rok zostaną przekazane w dniu 31.01.2024 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

14:16, 23 listopada 2023