Raport bieżący nr 4 (2013)

9 stycznia 2013

Zawiadomienie KBC Group NV oraz KBC Bank NV

Bank Zachodni WBK S.A. („BZ WBK”) przekazuje w załączeniu zawiadomienia otrzymane w dniu 9 stycznia 2013 r. od:

  • KBC Group NV oraz
  • KBC Bank NV

dotyczące bezpośredniego nabycia akcji BZ WBK przez KBC Bank NV oraz pośredniego nabycia akcji BZ WBK przez KBC Group NV w wyniku połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem S.A. („Połączenie”) oraz procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów osiągniętego w wyniku Połączenia, tj. zawiadomienia dotyczące przekroczenia progu 15 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BZ WBK.

Dokumenty i pliki do pobrania
Zawiadomienie KBC Bank NV PDF 93 KB
Zawiadomienie KBC Group NV PDF 126 KB

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 69a ust 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.