Lista raportów

Raport bieżący nr 29 (2023)

12 lipca 2023

Ocena odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz nr 28/2023 z dnia 10 lipca 2023 r., informuje, że w dniu 12 lipca 2023 r. Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Banku dokonał oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej. Wyniki w/w ocen wraz z rekomendacją Komitetu Nominacji ("Rekomendacja"), które stanowią załącznik do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lipca 2023 r. w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej (pkt 5 porządku obrad) znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Rekomendacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: www.santander.pl/wza wraz ze zaktualizowanymi plikami zawierającymi: projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

16:20, 12 lipca 2023