Lista raportów

Raport bieżący nr 28

10 lipca 2023

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Zarząd Santander Bank Polska S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 10 lipca 2023 r. otrzymał od akcjonariusza - Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander _Hiszpania_:
- zgłoszenie kandydatury Adama Celińskiego na członka Rady Nadzorczej wraz z jego życiorysem oraz
- projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 20 lipca 2023 r. do punktu 6 porządku obrad, tj. projekt uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku.

Życiorys pana Adama Celińskiego oraz projekt otrzymanej uchwały, Bank przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu.

Rekomendacja Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej Banku dotycząca zgłoszonej kandydatury wraz z wynikiem oceny odpowiedniości zostanie opublikowana raportem bieżącym, a także zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: www.santander.pl/wza wraz ze zaktualizowanymi plikami zawierającymi: projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Projekt_uchwaly_pl.pdf
Życiorys_pl