Lista raportów

Raport bieżący nr 27 (2022)

20 grudnia 2022

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 21 września 2022 r. oraz nr 19/2022 z dnia 3 października 2022 r. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 16 grudnia 2022 r., w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank.

Zgodnie z decyzją KNF, Bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 1,00% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Dotychczasowy bufor wynosił 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Bank spełnia wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

19:03 20 grudnia 2022