Lista raportów

Raport bieżący nr 24 (2017)

3 listopada 2017

Daty przekazywania raportów okresowych

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2018 raportów okresowych:

Raport roczny jednostkowy za 2017 r. – 13.02.2018 r. po zamknięciu sesji
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 13.02.2018 r. po zamknięciu sesji
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.- 24.04.2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. - 25.07.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 31.10.2018 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2017 rok zostaną przekazane w dniu 31.01.2018 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pózn.zm.)