Raport bieżący nr 22 (2011)

24 sierpnia 2011

Powołanie dwóch członków Zarządu BZ WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Banku z dniem 1 września 2011 r. panów :

  • Juana de Porras Aguirre
  • Eamonna Crowley.

Juan de Porras Aguirre

Data i miejsce urodzenia: Madryt, 6 maja 1964r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

SANTANDER
Dyrektor Zarządzający
Global Banking & Markets
Madryt
Styczeń 2007
Odpowiedzialność za zarządzanie portfelami sektora energetycznego, naftowego i gazowego. Poprzednio, zarządzanie portfelem sektora budowlanego i infrastruktury.

Najważniejsze informacje: Wzrost dochodu z portfela o ponad 25% w latach 2007-2011 pomimo funkcjonowania na dojrzałych rynkach. Wiodąca rola w ramach każdej kluczowej transakcji realizowanej w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej (Brazylia, Chile, Argentyna, Meksyk, Kolumbia i Peru), wysoki poziom wskaźnika cross-sell, wzmocnienie relacji w perspektywie długoterminowej.
ROYAL BANK OF SCOTLAND
Główny Dyrektor
GBM
Madryt
Październik 2005 - Styczeń 2007
Odpowiedzialność za zarządzanie zespołem ds. hiszpańskiego sektora energetycznego, naftowego i gazowego.

Najważniejsze informacje: Zainicjowanie i przeprowadzenie dużej liczby transakcji zawieranych ze wszystkimi hiszpańskimi firmami korporacyjnymi, w szczególności, sfinansowanie przejęcia Scottish Power przez Iberdrola. Rekrutacja i szkolenia w ramach zespołu CIB
RABOBANK
Senior Relationship Manager
Madryt
Czerwiec 2004 - Października 2005
Odpowiedzialność za portfel hiszpańskiego sektora energetycznego i telekomunikacyjnego.

Najważniejsze informacje: Zbudowanie od podstaw portfela sektora telekomunikacyjnego i zapewnienie udziału banku w każdej, liczącej się transakcji z wykorzystaniem sieci kontaktów.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING (SocGen CIB)
Zastępca Szefa Bankowości Korporacyjnej
SG CIB
Madryt - Paryż
Grudzień 1997 - Czerwiec 2004
Po krótkim okresie zatrudnienia w Obszarze Kredytowym, praca w Zespole Project Finance dedykowanym dla sektora telekomunikacyjnego. Od września 2011 roku na stanowisku Zastępcy Szefa Zespołu CIB w Madrycie.

Najważniejsze informacje: Nawiązanie ścisłych relacji z większością Prezesów i Głównych Oficerów Finansowych kluczowych firm funkcjonujących na hiszpańskim rynku, zwłaszcza w sektorach telekomunikacyjnym i energetycznym - bezpośrednie zarządzanie relacjami. W tym okresie - udział w większości procesów prywatyzacyjnych zachodzących w sektorze energetycznym i telekomunikacyjnym, finansowanie większości nowych podmiotów wchodzących do tych sektorów (operatorzy komórkowi, operatorzy telewizji kablowej; prywatyzacja sieci energetycznych, konsolidacja w obydwu sektorach, itp.).
1989-1998 Zatrudnienie, między innymi, w Commerzbank, Lloyds Bank, zawsze w obszarze ryzyka kredytowego.

Najważniejsze informacje: Początek pracy zawodowej na stanowisku analityka kredytowego Departamentu Korporacyjnego w Commerzbank, zdobycie międzynarodowego doświadczenia w Lloyds Bank - jako decydent nr 2 w Departamencie Kredytowym tego banku w oddziale w Hiszpanii - w latach 1993 - 1996.


WYKSZTAŁCENIE AKADEMICKIE
 

Październik 1982 - Czerwiec 1987 Universidad de Granada, Hiszpania, Dyplom z prawa.
Wrzesień 1987 - Czerwiec 1989 Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) Barcelona – Hiszpania, Master in Business Administration – dyplom magisterskich studiów menedżerskich.
Styczeń 2001 - Czerwiec 2001 Kellog School of Management. Northwestern University, Chicago. Illinois. - EE UU. Investment Banking Executive Program.

 

DODATKOWE SZKOLENIA (między innymi):

CENTRO DE DESARROLLO DE DIRECTIVOS – BANCO SANTANDER- MADRID.
Różnorodne szkolenia wewnętrzne w zakresie przywództwa od 1997r. uczestnictwo w programie nauczania dla kadry kierowniczej prowadzonym przez profesorów najbardziej prestiżowych instytucji, takich jak Wharton czy IMD.

EUROMONEY-DC GARDNER.
"Corporate finance”. M&A, company valuation, ECM. Szkolenia w zakresie finansowania lewarowanego, typu Project Finance i finansowania strukturalnego. Paryż – Londyn od 1998 do Listopada 2003.

FITCH TRAINING
"Analiza Kredytowa” Paryż 1997.

INNE:

Kilka semestrów na uczelniach w Wielkiej Brytanii i Francji od 1975r: Solefield School, Sevenoaks, (Kent); Angulema (Charente); University of Grenoble (Isére - Alpes), etc.

Członek Hiszpańskiej Izby Adwokackiej (Colegio de Abogados Granada y Madrid – 1987).

Juan de Porras Aguirre nie jest zaangażowany w jakąkolwiek działalność konkurencyjną wobec Banku. Nie został wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników (zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Eamonn Crowley

Data urodzenia: 24 marca 1969r.

Członek wyższej kadry kierowniczej z 24-letnim doświadczeniem w branży bankowo-finansowej, w takich jej obszarach jak Zarządzanie Ogólne, Zarządzanie Finansowe, Rachunkowość Finansowa, Skarb, Bankowość Detaliczna i Komercyjna, Zarządzanie Funduszami, Ład Korporacyjny oraz Bankowość Inwestycyjna. Znaczne osiągnięcia przekładające się na generowane wyniki, w tym odgrywanie kluczowej roli w koordynacji sprzedaży pakietu 70,4% akcji AIB w BZWBK za cenę 3,2mld €, wdrożenie planów strategicznych i finansowych, dzięki którym BZWBK stał się uniwersalnym bankiem „top tier” oraz dostawcą najwyższej jakości usług finansowych w Dublińskim Centrum Usług Finansowych („IFSC”).
Obecnie, jest członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZWBK a w ciągu ostatnich 8 lat był aktywnym członkiem Komitetu Audytu BZWBK. Wcześniej, członek rad wielu Spółek i Banków będących członkami IFSC, zaangażowanych w szeroki zakres usług finansowych począwszy od pożyczek wewnątrz Grupy do złożonych strukturyzowanych produktów kredytowych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2008
Pion AIB - Central Eastern Europe Division
Dublin & Warszawa
- Dyrektor Dywizji odpowiedzialny za wszystkie aspekty operacyjne związane z zarządzaniem interesami AIB w Polsce, Bułgarii i krajach nadbałtyckich
- Reorganizacja działalności w krajach nadbałtyckich poprzez zamknięcie 11 oddziałów oraz 60% redukcję zatrudnienia.
- Główny menedżer projektu w procesie sprzedaży pakietu 70.4% akcji AIB w BZWBK za cenę 3,2mld EUR.
- Koordynował oraz negocjował warunki sprzedaży udziału AIB w wys. 49,99% w Bulgarian American Credit Bank.
- Koordynował i negocjował warunki sprzedaży dwóch portfeli hipotecznych na Łotwie i Litwie wraz z trwającą obecnie sprzedażą portfela hipotecznego w Estonii
2007 - 2008
AIB Capital Markets
Warszawa
- Szef Investment Banking Poland
- Dyrektor Zarządzający AIBPPM, polskiej spółki inwestycyjnej zarządzającej dwoma Polskimi Funduszami Nieruchomości z aktywami w postaci Nieruchomości Komercyjnych stanowiącymi o wartości ponad 700mln EUR
- Odpowiedzialny za prowadzoną przez AIB działalność typu venture capital w Polsce
- Członek Rady Nadzorczej drugiej co do wielkości spółki Asset Management w Polsce
2002 - 2007
AIB Poland Division
Warszawa
- Dyrektor Dywizji odpowiedzialny za przeprowadzenie fuzji dwóch polskich banków z jednoczesnym zapewnieniem oszczędności kosztowych wynikających z fuzji
- Opracowanie, wdrożenie oraz realizacja strategii bankowej i finansowej dla AIB Poland Division
- Odpowiedzialny za działalność właścicielską, w tym relacje inwestorskie, struktury ładu korporacyjnego oraz raportowanie w ramach grupy
- Ścisła współpraca i bieżące konsultacje z wyższą kadrą kierowniczą oraz radą nadzorczą BZWBK.
1994 - 2002
AIB International Financial Services Ltd.
Dublin
- Szef obszaru Client Services odpowiedzialny za świadczenie usług księgowych ponad 200 Międzynarodowym Korporacjom i Bankom, które utworzyły swoje centralne jednostki skarbowe, finansowe, handlu międzynarodowego oraz własności intelektualnej w ramach International Financial Services Centre
- Dyrektor Finansowy zarządzający 120 pracownikami
- Członek Rady w wielu Spółkach Skarbowych i Bankach będących członkami IFSC
- Wdrożył strategię rozwoju biznesu poprzez otwarcie pod-oddziałów w Londynie, Zurychu, Luksemburgu i Budapeszcie
1991 - 1994
American International Group (AIG)
Dublin & Londyn
- Przekazywanie wszystkich wymaganych informacji statutowych, regulacyjnych i zarządczych dla biznesu oraz kilku Funduszy Inwestycyjnych zarejestrowanych w Irlandii
- Szef Obszaru Finansowego i Operacyjnego oraz Oficer Compliance w spółce asset management w Londynie
1987 - 1991
IIB Bank (spółka zależna Banku KBC, Belgia)
Dublin
- Rachunkowość Finansowa i Zarządcza – Bankowość Korporacyjna i Skarbowa
- Dealer Stóp Procentowych


WYKSZTAŁCENIE

1992 Członek Association of Chartered Certified Accountants (F.C.C.A.)
1994 Członek Stowarzyszony Association of Corporate Treasurers (A.M.C.T.)
2000

Zdobycie tytułu magistra Administracji Biznesowej (MBA) na University College Dublin (MBA)

ROZWÓJ UMIĘJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH:
- Liczne Warsztaty Rozwoju Kadry Menedżerskiej Grupy AIB
- Strategiczne Przywództwo - Ashridge Business School
- Program Szkoleń w Zakresie Komunikacji

Eamonn Crowley nie jest zaangażowany w jakąkolwiek działalność konkurencyjną wobec Banku. Nie został wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników (zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim