Lista raportów

Raport bieżący nr 21 (2022)

22 listopada 2022

Wcześniejszy wykup bankowych papierów wartościowych serii 1/2021.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje o podjęciu w dniu 22 listopada 2022 r. przez Bank decyzji o realizacji opcji wcześniejszego wykupu bankowych papierów wartościowych serii 1/2021 ISIN: PLBZ00000317 ("BPW") zgodnie z Warunkami Emisji BPW. Wcześniejszy wykup nastąpi w Dniu Płatności Odsetek 22 grudnia 2022 r. ("Dzień Wykupu") i obejmie wszystkie wyemitowane BPW, tj. 1 500 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 750.000.000 PLN. W Dniu Wykupu Bank zapłaci Posiadaczom BPW kwotę równą sumie wartości nominalnej BPW oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu BPW (bez tego dnia) ("Kwota Wykupu"). Kwotę Wykupu otrzymają Posiadacze BPW, którzy posiadali BPW w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 14 grudnia 2022 r. Wcześniejszy wykup BPW zostanie przeprowadzony za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami KDPW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.