Raport bieżący nr 19 (2012)

20 czerwca 2012

Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Połączenia dla Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2012 z dnia 11 maja 2012 r. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 czerwca 2012 r., Bankowi została doręczona, sporządzona na podstawie art. 503 § 1 kodeksu spółek handlowych, opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia z dnia 11 maja 2012 r. dla Banku oraz Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Kasprzaka 2/8, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 19597.

W związku z powyższym Bank w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść przedmiotowej opinii.

Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A. PDF 128 KB

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 13 w zw. z §19 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.