Raport bieżący nr 19 (2011)

3 czerwca 2011

Rezygnacja Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że Pan Paul Barry, członek Zarządu Banku, złożył w dniu 3 czerwca 2011 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku, ze skutkiem na dzień 31 lipca 2011 r., z powodów osobistych.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.