Raport bieżący nr 18 (2011)

30 maja 2011

Dywidenda od spółek Grupy Aviva

Bank Zachodni WBK S.A. jako akcjonariusz spółek z Grupy Aviva niniejszym informuje:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Bank Zachodni WBK S.A. otrzymał z tego tytułu od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. kwotę 17 091 395,79 złotych. Dywidenda została wypłacona w dniu 26 maja 2011 r.,
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Bank Zachodni WBK S.A. otrzymał z tego tytułu od Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. kwotę 44 511 620,40 złotych. Dywidenda została wypłacona w dniu 30 maja 2011 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.