Raport bieżący nr 18 (2022)

21 września 2022

Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, iż w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF"), w dniu 21 września 2022 roku otrzymał pismo, w którym KNF zwraca się do Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") o wydanie opinii w sprawie utrzymania w mocy, bądź uchylenia albo zmiany decyzji KNF z dnia 4 października 2016 roku w brzmieniu nadanym decyzją KNF z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ustalenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku.

Zgodnie z w/w decyzją KNF z dnia 14 października 2019 roku, Bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR"), o czym Bank informował w raporcie bieżącym 34/2019 z dnia 18 października 2019 roku.

W ramach przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, przeprowadzonego przez KNF zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym KNF wskazała, że zgodnie z metodyką uwzględniającą Rekomendację KSF, Bank uzyskał 1 211 punktów bazowych wyliczonych na podstawie wskaźników obowiązkowych wskazanych w Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2014/10 oraz na podstawie wskaźników fakultatywnych, zatwierdzonych w metodyce UKNF wydanej w dniu 11 lipca 2022 roku.

KNF uznała za zasadne wystąpienie do KSF o przedstawienie opinii w kwestii ustalenia dla Banku bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, którego adekwatna wysokość, stosownie do zasad wynikających z metodyki ustalonej w "Proponowanej kalibracji wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym" zawartej w "Skróconym opisie metod służących ocenie nadzorczej przy identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym" opublikowanym na stronie internetowej UKNF powinna być ustalona w wysokości równoważnej 1,00% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.