Raport bieżący nr 10 (2022)

27 kwietnia 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2022 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 273 867 361,52 zł z zysku netto Banku za rok 2021.

W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2021 r. ("Dywidenda") uczestniczy 102 189 314 (słownie sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście) akcji serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O.

Wartość Dywidendy przypadającej na 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N oraz O wynosi 2,68 zł.

Dniem ustalenia prawa do Dywidendy (dzień Dywidendy) jest dzień 25 maja 2022 r., dniem wypłaty Dywidendy - dzień 1 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.