Archiwum raportów

29.12.2011

Decyzja o utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu odsprzedaży spółki Żagiel S.A. przez KBC Group - 25/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r., podjął decyzję o utworzeniu w IV kwartale 2011 r. rezerwy w wysokości 35 milionów zł na potencjalne zobowiązanie z tytułu odsprzedaży spółki Żagiel S.A. przez KBC Group poniżej ceny uzyskanej przez Kredyt Bank S.A.

 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 16 grudnia 2009 r. pomiędzy Kredyt Bankiem S.A. i KBC Bank N.V. cena sprzedaży 100% akcji spółki Żagiel S.A. wyniosła 350 milionów zł. Powyższa umowa przewidywała, że w przypadku dokonania przez KBC sprzedaży akcji spółki Żagiel podmiotowi zewnętrznemu za kwotę mniejszą od 350 milionów zł., ryzyko Kredyt Banku jest ograniczone do 10% ceny sprzedaży, tj. 35 milionów zł.

Decyzja o utworzeniu ww. rezerwy odzwierciedla aktualną ocenę prawdopodobieństwa realizacji opisanego powyżej warunku.

O procesie sprzedaży akcji spółki Żagiel S.A. Bank informował w raportach bieżących nr 31/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r., nr 33/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz nr 34/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5. Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

22.12.2011

Rating Banku - 24/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2011 r. agencja ratingowa Fitch Ratings podjęła decyzję o pozostawieniu Długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) oraz Krótkoterminowego ratingu podmiotu (IDR) Kredyt Banku S.A. na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu, a także zdecydowała o pozostawieniu Ratingu wsparcia Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

W związku z powyższym oceny ratingowe przyznane Bankowi przez agencję Fitch Ratings nie uległy zmianie i są następujące:

- Długoterminowy rating podmiotu (IDR): "A-" - pozostawiony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
- Krótkoterminowy rating podmiotu (IDR): "F2" - pozostawiony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
- Viability rating: "bb+",
- Rating indywidualny: "C/D",
- Rating wsparcia: 1 - pozostawiony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Podstawa prawna:

Art. 56, ust. 1, pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

14.10.2011

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Kredyt Banku S.A. - 23/2011

Zarząd spółki Kredyt Bank S.A w związku z uzyskaniem w dniu 13.10.2011 r. informacji o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 10.10.2011 r., w sprawie zarejestrowania zmian Statutu spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 maja 2011 r. podaje do wiadomości informację o ww. zmianach:

1. Zmiana § 5 ust. 2 pkt 2

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 :
2) nabywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe, dokonywać obrotu papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi, prowadzić rachunki papierów wartościowych oraz pośredniczyć w zawieraniu i wykonywaniu umów rachunków papierów wartościowych,

Nowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 2 :
2) nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe, dokonywać obrotu papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi, przyjmować i przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także wykonywać takie zlecenia na rachunek dającego zlecenie, prowadzić rachunki papierów wartościowych oraz pośredniczyć w zawieraniu i wykonywaniu umów rachunków papierów wartościowych,

2. Zmiana §5 ust. 2 pkt 4

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 4 :
4) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,

Nowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 4 :
4) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, oferować papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, świadczyć usługi w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierać i wykonywać inne umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

3. Zmiana §5 ust. 2 pkt 12

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 12 :
12) świadczyć usługi konsultacyjno – doradcze w sprawach finansowych,

Nowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 12 :
12) świadczyć usługi konsultacyjno – doradcze w sprawach finansowych, wykonywać czynności doradztwa inwestycyjnego w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,

4. Zmiana §5 ust. 2 pkt 13

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust 2 pkt 13 :
13) pośredniczyć w wykonywaniu czynności bankowych na rzecz innych banków oraz pośredniczyć w wykonywaniu usług finansowych na rzecz innych banków, instytucji finansowych i kredytowych.

Nowe brzmienie § 5 ust 2 pkt 13 :
13) pośredniczyć w wykonywaniu czynności bankowych na rzecz innych banków oraz pośredniczyć w wykonywaniu usług finansowych na rzecz innych banków, instytucji finansowych i kredytowych, oraz pełnić funkcję agenta firmy inwestycyjnej,

5. Zmiana §14 pkt 5

Dotychczasowe brzmienie § 14 pkt 5 :
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

Nowe brzmienie § 14 pkt 5 :
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

6. Zmiana §15 ust. 3

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 3 :
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. W sprawach wymienionych w § 14 pkt. 7, 8, 10,11 i 12 oraz pkt. 9 w zakresie zbycia i wydzierýawienia przedsićbiorstwa lub jego zorganizowanej czćúci, uchwaůy powinny byă powzićte wićkszoúciŕ co najmniej ľ oddanych gůosów. Uchwaůć o zdjćciu z porzŕdku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzŕdku obrad na wniosek akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje wićkszoúciŕ ľ gůosów, po uzyskaniu zgody obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, na wniosek których sprawa umieszczona byůa w porzŕdku obrad.

Nowe brzmienie § 15 ust. 3 :
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. W sprawach wymienionych w § 14 pkt. 7, 8, 10, 11 i 12 oraz pkt. 9 w zakresie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej czćúci, uchwaůy powinny byă powzićte wićkszoúciŕ co najmniej ľ oddanych gůosów. Uchwaůć o zdjćciu z porzŕdku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzŕdku obrad na wniosek akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje wićkszoúciŕ ľ gůosów, po uzyskaniu zgody obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, na wniosek których sprawa umieszczona była w porządku obrad.

7. Zmiana § 24 ust. 1 pkt 3

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt 3 :
3) wybór na wniosek Zarządu Banku niezależnego audytora w celu zbadania rocznego sprawozdania finansowego,

Nowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt 3 :
3) wybór na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, Ryzyka i Compliance podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,

8. Zmiana § 24 ust. 1 pkt 5

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt 5 :
5) określanie polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów,

Nowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt 5 :
5) zatwierdzanie polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów, pożyczek i gwarancji, nabywania i zbywania papierów dłużnych, obejmującej również tryb podejmowania decyzji oraz kompetencje w powyższych sprawach o wartości przekraczającej 5 % funduszy własnych Banku,

9. Zmiana § 24 ust. 1 pkt 12

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt 12 :
12) udzielanie na wniosek Zarządu Banku zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych.

Nowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt 12 :
12) udzielanie na wniosek Zarządu Banku zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych z zastrzeżeniem pkt 5) powyżej oraz § 29 ust. 3 poniżej.

10. Zmiana § 24 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2 :
2. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać również inne Komitety. Zakres, tryb działania oraz skład Komitetów określa Rada Nadzorcza.

Nowe brzmienie § 24 ust. 2 :
2. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Ryzyka i Compliance oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać również inne Komitety. Zakres, tryb działania oraz skład Komitetów określa Rada Nadzorcza.

11. Zmiana § 24 ust. 3

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 3 :
3. Komitet Audytu wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością jednostek organizacyjnych Banku odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i funkcję compliance.

Nowe brzmienie § 24 ust. 3 :
3. Komitet Audytu, Ryzyka i Compliance wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością jednostek organizacyjnych Banku odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i funkcję compliance. Poza czynnościami określonymi w zdaniu poprzedzającym, Komitet Audytu, Ryzyka i Compliance odpowiada, w szczególności, za:
1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku wykonywania usług przewidzianych przepisami o biegłych rewidentach.

12. Zmiana § 28 ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust 4 :
4. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z obszaru audytu, funkcji compliance, zarządzania kadrami, strategii i organizacji oraz administracji.

Nowe brzmienie § 28 ust 4 :
4. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z obszaru audytu, funkcji compliance, zarządzania kadrami, administracji oraz funkcji prawnej.

13. Zmiana § 29 ust. 3

Dodanie § 29 ust 3 :
3.
1) Zarząd podejmuje uchwały o:
a) zaciąganiu zobowiązań przez Bank na rynku międzybankowym, także wtedy, gdy ich wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych;
b) rozporządzaniu aktywami, w zakresie operacji prowadzonych przez Bank na rynku międzybankowym, także wtedy, gdy ich wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, ale nie przekracza 25% funduszy własnych.
2) Zarząd może w drodze uchwały w takim samym zakresie upoważnić odpowiednią osobę lub osoby w Banku do podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania aktywami, w zakresie operacji prowadzonych przez Bank na rynku międzybankowym. Uchwała Zarządu powinna określać zakres upoważnienia oraz tryb podejmowania decyzji przez upoważnioną odpowiednią osobę lub osoby.

14. Zmiana § 29 ust 5

Dodanie § 29 ust. 5 :
5. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach nie wymaga podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie, niezależnie od wartości transakcji.

15. Zmiana § 34

Dotychczasowe brzmienie § 34 :
1. Bank obowiązany jest posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.
2. Fundusze własne Banku obejmują:
1) fundusze podstawowe Banku,
2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nieprzekraczającej funduszy podstawowych Banku,
3) pozycje pomniejszające fundusze własne Banku.
3. Zasady tworzenia i utrzymywania funduszy własnych Banku określa ustawa Prawo bankowe i wydane na jej podstawie przepisy szczególne.
4. Zasady naliczania, wysokość i szczegółowe warunki pomniejszania funduszy podstawowych Banku, warunki i wysokość zaliczania innych pozycji bilansu do funduszy uzupełniających, oraz wysokość i warunki pomniejszania funduszy własnych określa Komisja Nadzoru Bankowego.

Nowe brzmienie § 34 :
1. Bank obowiązany jest posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.
2. Fundusze własne Banku obejmują:
1) fundusze podstawowe Banku,
2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nieprzekraczającej funduszy podstawowych Banku,
3. Zasady tworzenia i utrzymywania funduszy własnych Banku określa ustawa Prawo bankowe i wydane na jej podstawie przepisy szczególne.

16. Zmiana § 38

Dotychczasowe brzmienie § 38 :
Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku za dany rok obrotowy, z przeznaczeniem między innymi na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym oraz na inne cele.

Nowe brzmienie § 38 :
1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku netto oraz nadwyżek, osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po odjęciu kosztów emisji akcji, i przeznacza się go na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym i inne wydatki, w tym wypłatę dywidendy.
2. Coroczne odpisy z zysku netto na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

17. Zmiana § 41

Dotychczasowe brzmienie § 41 :
1. Fundusz rezerwowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału.
2. Środki funduszu rezerwowego przeznacza się na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością Banku, a także na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego.

Nowe brzmienie § 41 :
1. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Środki kapitału rezerwowego przeznacza się na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością Banku, a także na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego i wypłatę dywidendy.

18. Zmiana § 44

Dotychczasowe brzmienie § 44 :
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Nowe brzmienie § 44 :
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

19. Zmiana § 44a ust. 2

Dotychczasowe brzmienie § 44a ust. 2 :
2. Zarząd Banku może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wysokość zaliczki określa Zarząd kierując się przewidywaną na koniec roku obrotowego wysokością zysku. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Nowe brzmienie § 44a ust. 2 :
2. Zarząd Banku może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wysokość zaliczki określa Zarząd kierując się przewidywaną na koniec roku obrotowego wysokością zysku. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

20. Zmiana § 47

Dotychczasowe brzmienie § 47 :
Sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Nowe brzmienie § 47 :
Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

21. Zmiana § 48

Dotychczasowe brzmienie § 48 :
Niezależny biegły rewident, o którym mowa w § 24 pkt 3, obowiązany jest najpóźniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia zbadać sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Niezależny biegły rewident składa swoje sprawozdanie wraz z wnioskami, za pośrednictwem Zarządu Banku, Radzie, która przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu.

Nowe brzmienie § 48 :
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 3, obowiązany jest najpóźniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia zbadać sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych składa opinię z badania sprawozdania finansowego i opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz z wnioskami, za pośrednictwem Zarządu Banku, Radzie, która przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu.

22. Zmiana § 49

Dotychczasowe brzmienie § 49 :
Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wnioski co do podziału zysku lub pokrycia strat Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Nowe brzmienie § 49 :
1. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wnioski co do podziału zysku lub pokrycia strat Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, oraz w celu przedstawienia do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przedstawienia do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

W załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje tekst jednolity statutu, uwzględniający dokonane zmiany

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.07.2011

Informacja opublikowana przez Grupę KBC - 22/2011

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011, z dnia 13 lipca 2011 roku Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Grupa KBC przekazała do wiadomości publicznej informację prasową zawierającą między innymi poniższą treść :

Grupa KBC otrzymała dziś zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie zmian do planu strategicznego z 2009 roku. Polegają one na zamianie planowanej oferty publicznej mniejszościowego pakietu akcji czeskiego banku CSOB i węgierskiego banku K&H oraz sprzedaży i leasingu zwrotnego biur centrali KBC w Belgii, na sprzedaż polskich sp?łek zależnych - bankowej i ubezpieczeniowej - Kredyt Banku i Warty, a także na sprzedaż lub wcześniejsze umorzenie instrument?w finansowych takich jak ABS i CDO.
W załączeniu Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje tłumaczenie pełnej wersji informacji prasowej opublikowanej przez KBC.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

14.07.2011

Rating Banku (informacja po korekcie) - 21/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła w dniu 14 lipca 2011 roku Długoterminowy rating podmiotu (IDR) Kredyt Banku S.A. 'A-' na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu.

Powyższa decyzja jest związana z opublikowaniem w dniu wczorajszym przez KBC Group informacji dotyczącej zamiaru sprzedaży posiadanych przez Grupę KBC 80% udziałów w Kredyt Banku S.A.

Umieszczenie Długoterminowego ratingu podmiotu oraz Krótkoterminowego ratingu podmiotu Kredyt Banku S.A. na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu, odzwierciedla pogląd Fitch Ratings, że Ratingi podmiotu mogą zostać podwyższone w przypadku gdyby Kredyt Bank S.A. został nabyty przez podmiot o ratingu wyższym od KBC.

Gdyby Kredyt Bank S.A. został sprzedany nabywcy o słabszych możliwościach wspierania Banku, wówczas Ratingi podmiotu mogłyby zostać obniżone.
Umieszczenie ratingu wsparcia na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla fakt, iż rating ten może zostać obniżony jeśli Bank zostanie kupiony przez podmiot o niższym ratingu niż KBC. Jeżeli nabywcą zostanie podmiot o wyższym niż KBC ratingu lub sprzedaż nie dojdzie do skutku, rating może zostać potwierdzony na dotychczasowym poziomie.

W opinii Fitch Ratings prawdopodobieństwo wspierania Kredyt Banku S.A. przez KBC przed dokonaniem sprzedaży jest bardzo wysokie, pomimo wyrażonego przez KBC zamiaru jego zbycia. Ponadto, według Fitch Ratings, dojście do skutku transakcji sprzedaży nie będzie miało znacznego wpływu na poziom ratingu indywidualnego Banku.

Po podjęciu powyższej decyzji przez agencję Fitch Ratings, oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. są następujące:
Długoterminowy rating podmiotu (IDR): A- (ze stabilną perspektywą) - umieszczony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
Krótkoterminowy rating podmiotu (IDR): F2 - umieszczony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
Rating wsparcia: 1 - umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
Rating indywidualny: C/D

Podstawa prawna:

Art. 56, ust. 1, pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

13.07.2011

Informacja opublikowana przez Grupę KBC - 20/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Grupa KBC przekazała do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym informację prasową zawierającą między innymi poniższą treść:

"Grupa KBC potwierdza, że po starannym i gruntownym rozpatrzeniu, złożyła w dniu wczorajszym, wspólnie z władzami belgijskimi, formalny wniosek do Komisji Europejskiej mający na celu zmianę planu strategicznego, który został przedłożony 30 września 2009 roku, a następnie zaaprobowany przez Komisję Europejską 18 listopada 2009 r. ('Decyzja KE') Stosowne powiadomienie zostało również przekazane do Narodowego Banku Belgii.

Z uwagi na wpływ pewnych zmian w otoczeniu regulacyjnym (szczególnie w zakresie Bazylei III oraz projektów zmian IFRS dotyczących leasingu) oraz trudnościami związanymi z wprowadzeniem K&H na giełdę w obecnej sytuacji, niektóre z działań zaprezentowanych w początkowym planie stały się mniej efektywne z punktu widzenia osiągnięcia założonego celu. W związku z powyższym, KBC wraz z władzami belgijskimi, w swoim wniosku do Komisji Europejskiej proponuje zastąpienie tych działań innymi.
KBC wraz z władzami belgijskimi złożyło formalny wniosek do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na zamianę planowanej oferty publicznej mniejszościowego pakietu akcji banku CSOB (Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., Republika Czeska) oraz banku K&H Zrt. (Keresekedelmi es Hitelbank, Węgry), a także sprzedaży i leasingu zwrotnego biur centrali KBC w Belgii, na sprzedaż polskich spółek zależnych - bankowej i ubezpieczeniowej - Kredyt Banku SA. ('Kredyt Bank') i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. ('Warta') (wraz z ich spółkami zależnymi), a także na sprzedaż lub wcześniejsze umorzenie instrumentów finansowych takich jak ABS i CDO."
W załączeniu Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje tłumaczenie pełnej wersji informacji prasowej opublikowanej przez KBC.

Podstawa prawna:

Art. 56, ust. 1, pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

22.06.2011

Przyznanie ocen ratingowych - 19/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2011 roku został powiadomiony przez agencję ratingową FitchRatings o przyznaniu dla Kredyt Banku S.A.:
Długoterminowego ratingu podmiotu (IDR): A- (ze stabilną perspektywą)
Krótkoterminowego ratingu podmiotu (IDR): F2
Ratingu wsparcia: 1
Ratingu indywidualnego: C/D
FitchRatings zwraca uwagę, że ratingi długoterminowy i krótkoterminowy odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia, jakie bank mógłby otrzymać od swojego dominującego akcjonariusza - Grupy KBC.

Przyznając rating indywidualny agencja FitchRatings wzięła pod uwagę między innymi: dynamiczny wzrost wartości portfela kredytowego, jaki miał miejsce przed rozpoczęciem kryzysu finansowego, ryzyka związane ze znaczącą ekspozycją w obszarze walutowych kredytów hipotecznych, jakość portfela kredytowego oraz poziom wypłacalności.

Zdaniem Agencji czynniki te równoważone są przez adekwatną płynność oraz poprawę struktury finansowania.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

01.06.2011

Transakcja sprzedaży wierzytelności - 18/2011

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku oraz raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2011 roku nastąpiło przeniesienie na rzecz BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST III NSFIZ) pakietu wierzytelności A, w związku z zapłatą przez BEST III NSFIZ płatności na poczet ostatecznej ceny. Wspomniane przeniesienie pakietu wierzytelności A oraz zapłata przez BEST III NSFIZ płatności na poczet ostatecznej ceny nastąpiły zgodnie z umową sprzedaży wierzytelności podpisaną w dniu 26 kwietnia 2011 roku pomiędzy Bankiem, a BEST III Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym

25.05.2011

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 25 maja 2011 r. - 17/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 25 maja 2011 roku wraz z uzasadnieniami i załącznikami.

Ponadto Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 217 805 104 akcji tj. 80,17% kapitału zakładowego Banku.

W związku z Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Banku podaje do wiadomości, że zgodnie z listą uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 25 maja 2011 roku akcjonariuszami uprawnionymi do 5% i więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:
Liczba głosów % udział w kapitale zakładowym % udział w ogólnej liczbie głosów podczas WZ
KBC Bank NV 203.744.160 75,00% 93,54%
Pioneer Fundusz
Inwestycyjny Otwarty 13 528 944 5,00% 6,23%
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w związku z niepodjęciem Uchwały numer 30/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w sprawie ustalenia /zwiększenia/ liczby członków Rady Nadzorczej Banku - wprowadzanej do porządku obrad na wniosek akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 3 marca 2011 roku - głosowanie nad Uchwałą 31/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. - wprowadzanej do porządku obrad na wniosek akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 3 marca 2011 roku - stało się bezprzedmiotowe.
Akcjonariusz Kredyt Banku S.A. zgłosił formalny wniosek o poddanie pod głosowanie sprawy zdjęcia z porządku obrad głosowania nad Uchwałą nr 31/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. Wniosek uzyskał zgodę akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz 3/4 głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A..

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.05.2011

Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję - 16/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Kredyt Banku S.A., na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 r. dokonała wyboru Zarządu Banku na nową kadencję.
Na funkcję prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. został powołany Pan Maciej Bardan.
Na funkcję wiceprezesów Zarządu Banku zostali powołani:
z dniem 25 maja 2011 r.:
Pan Umberto Arts,
Pan Zbigniew Kudaś,
Pan Piotr Sztrauch,
Pan Jerzy Śledziewski
oraz, z dniem 1 lipca 2011 r.:
Pan Mariusz Kaczmarek.
Poniżej Zarząd Banku podaje do wiadomości życiorysy Pana Jerzego Śledziewskiego i Pana Mariusza Kaczmarka, którzy do tej pory nie pełnili funkcji w Zarządzie Kredyt Banku S.A.

Pan Jerzy Śledziewski

Wiek: 43 lata. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także uczestnik Advance Management Program - IESE Business School University of Navara.
Karierę w bankowości rozpoczął w kwietniu 1998 r. w Citibank Poland S.A.
W latach 2001 - 2003 sprawował funkcję Krajowego Dyrektora Biura Rozwoju Sprzedaży (Pion SME) w Banku Handlowym S.A., a od 2003 do stycznia 2005 r. Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw Banku Handlowego S.A.. Od 2002 r. do stycznia 2005 Członek Rady Nadzorczej Handlowy Leasing S.A.
Od lutego 2005 r. do grudnia 2008 r. Prezes Zarządu Handlowy Leasing oraz Dyrektor Zarządzający w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Finansowania Aktywów.
Od stycznia 2009 r. zatrudniony w Kredyt Banku S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Departamentem Bankowości Przedsiębiorstw.
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, że Pan Jerzy Śledziewski nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Kredyt Bank S.A., która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa Kredyt Bank S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Kredyt Bank S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej wobec Kredyt Banku S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Mariusz Kaczmarek

Wiek: 38 lat. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, a także Raiffeisen Bank program Harvard Business School.
Karierę w bankowości rozpoczął w Raiffeisen Bank Polska S.A. w dziale informatyki, gdzie od listopada 2000 r. do września 2002 r. pełnił funkcję Menedżera Projektu, a następnie do marca 2003 r. Dyrektora Projektu odpowiedzialnego za wdrożenie kluczowego systemu bankowego. Od marca 2003 r. do października 2008 r. szef Działu IT w Raiffeisen Bank Polska S.A. Od listopada 2008 r. objął stanowisko Krajowego Dyrektora Działu Informatyki, Szefa Działu IT Deutsche Bank PBC.
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, że Pan Mariusz Kaczmarek z dniem objęcia funkcji wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku S.A., to jest z dniem 1 lipca 2011 r., nie będzie wykonywał żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Kredyt Bank S.A., która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa Kredyt Bank S.A. (obecnie zajmuje stanowisko Krajowego Dyrektora Działu Informatyki, Szefa Działu IT Deutsche Banku PBC).
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Kredyt Bank S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej wobec Kredyt Banku S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.05.2011

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - 15/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2011 r. został poinformowany o wpłynięciu na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. informacji o rezygnacji Pana Dirk Mampaey, ze względu na inne zobowiązania zawodowe, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 25 maja 2011 r.
Ponadto, w związku z podjęciem w dniu 25 maja 2011 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. Uchwały nr 29/2011 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A., Zarząd Banku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. powołało z dniem 25 maja 2011 r. na członka Rady Nadzorczej Banku Pana Guy Libot.

więcej»

Życiorys Pana Guy Libot:

Absolwent Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia). Posiada wieloletni staż w bankowości. Pod koniec lat osiemdziesiątych pełnił funkcję Starszego Przedstawiciela Kredietbanku w Nowym Jorku, a także w Los Angeles. W połowie lat 90 był Dyrektorem Wydziału Sieci i Klientów Strategicznych w Holandii. W latach 1995-2000 pracował jako Dyrektor Generalny Oddziału Kredietbanku w Singapurze, gdzie odpowiadał między innymi za bankowość korporacyjną i gospodarkę pieniężną w Azji południowo-wschodniej. W latach 2000-2003 był Dyrektorem Zarządzającym w KBC Bank (Holandia).
W latach 2003-2006 był zatrudniony w Kredyt Banku S.A. jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za bankowość korporacyjną, kredyty, gospodarkę pieniężną, ICT, administrację.
Z kolei w latach 2006-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w K&H Bank na Węgrzech w obszarze kredytów, kadr i administracji, a od połowy 2007 r. w obszarze bankowości korporacyjnej i gospodarki pieniężnej.
Od 2010 r. zatrudniony w KBC Global Services NV jako General Manager, a następnie jako Senior General Manager w Pionie Europy Centralnej, Wschodniej i Rosji.
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, że Pan Guy Libot nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Kredyt Bank S.A., która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa Kredyt Bank S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Kredyt Bank S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej wobec Kredyt Banku S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.05.2011

Podjęcie Uchwały w sparwie podziału zysku za 2010 rok - 14/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w sprawie podziału zysku za 2010 rok, podjętą w dniu 25 maja 2011 r., Kredyt Bank S.A. przeznaczy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 0,37 zł brutto na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy wyniesie 100.513.785,60 PLN. W podziale dywidendy uczestniczy 271 658 880 akcji Kredyt Banku S.A., serii od A do W włącznie. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 czerwca 2011 r., a dzień wypłaty dywidendy to 30 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2011

Ogłoszenie Zarządu Kredyt Banku S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2011 r. - 13/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości publicznej treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. na dzień 25 maja 2011 roku wraz z projektami uchwał z załącznikami i uzasadnieniami.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.04.2011

Transakcja sprzedaży wierzytelności - 12/2011

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2011 r. pomiędzy Bankiem, a BEST III Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, w imieniu którego działa BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności.
Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności detalicznych Kredyt Banku S.A. (Portfel), w którego skład wchodzi 423.849 wierzytelności, o łącznej wartości nominalnej 1.169,7 mln zł według stanu na dzień 31.03.2011 r.
Wartość ewidencyjna netto Portfela w księgach Kredyt Banku S.A., według stanu na dzień 31.03.2011 r. wynosiła 137,2 mln zł

Przeniesienie Portfela nastąpi w dwóch częściach obejmujących: pakiet wierzytelności A, który zostanie przeniesiony na rzecz BEST III NSFIZ do dnia 31.05.2011 r. i pakiet wierzytelności B, który zostanie przeniesiony na rzecz BEST III NSFIZ do dnia 26.10.2011 r.
Przeniesienie Portfela nastąpi pod warunkiem zapłacenia Bankowi przez BEST III NSFIZ do dnia 31.05.2011 r. płatności na poczet ostatecznej ceny,
Ostateczna cena za Portfel będzie pomniejszona o sumę wszelkich wpływów, otrzymanych przez Kredyt Bank S.A. z tytułu częściowej lub całkowitej spłaty wierzytelności, znajdujących się Portfelu, w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia każdego pakietu.
Ostateczna cena za każdy pakiet wierzytelności zostanie rozliczona w ciągu 14 dni roboczych po przeniesieniu każdego pakietu.
W związku z odroczonym terminem przeniesienia Portfela, Kredyt Bank S.A. ustanowi zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności A oraz na pakiecie wierzytelności B w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji emitowanych przez BEST III NSFIZ dla sfinansowania transakcji.
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że szacunkowy, pozytywny wpływ planowanej transakcji na wynik netto Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. wynosi około 51 milionów zł i został rozpoznany w wynikach za I kwartał 2011.
Powyższy szacunek został przygotowany w oparciu o dane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. z uwzględnieniem przewidywanych, przyszłych spłat.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

19.04.2011

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - transakcja sprzedaży wierzytelności - 11/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. (Bank) informuje, że na podstawie art. 57 i 60 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz w związku z § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, Bank dokonał w dniu 16 grudnia 2010 r. opóźnienia przekazania informacji poufnej dotyczącej prowadzonych negocjacji oraz okoliczności związanych z prowadzonymi negocjacjami, mających na celu zawarcie znaczącej umowy.

Treść opóźnionej informacji:

"Kredyt Bank S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2010 r. rozpoczął negocjacje z BEST Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST TFI) w celu zawarcia umowy sprzedaży portfela wierzytelności detalicznych (Portfel). BEST TFI złożyło Kredyt Bankowi S.A. ofertę nabycia Portfela, w skład którego na dzień 24.10.2010 r. wchodzi 443.448 wierzytelności, o łącznej wartości nominalnej 1.135.461 tys. PLN.
Oferta przewiduje zawarcie umowy sprzedaży Portfela na początku II kwartału 2011 r. Stroną umowy będzie fundusz inwestycyjny założony przez BEST TFI. Ważność oferty jest uzależniona od poniższych czynników:
1) uzyskania przez BEST TFI zgody KNF na założenie funduszu inwestycyjnego - BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni (BEST III NSFIZ), którego organem będzie BEST TFI,
2) wyników due-diligence portfela wierzytelności,
3) uzgodnienia warunków umowy sprzedaży Portfela,
4) uzyskania niezbędnych zgód na zawarcie umowy sprzedaży Portfela, w tym w szczególności zgód inwestorów BEST III NSFIZ oraz zgody Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A."

Przyczyną uzasadniającą opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości powyższej informacji było istnienie możliwości naruszenia słusznego interesu Banku z uwagi na możliwość negatywnego wpływu ujawnienia tej informacji na przebieg lub wynik negocjacji.

W związku z zakończeniem negocjacji warunków umowy oraz wyrażeniem przez Radę Nadzorczą Kredyt Banku S.A. w dniu 19 kwietnia 2011 r. zgody na sprzedaż Portfela na rzecz BEST III NSFIZ reprezentowanego przez BEST TFI S.A. ustała ostatnia przyczyna uzasadniająca opóźnienie w przekazaniu ww. informacji poufnej.

Wynegocjowana przez Bank i BEST TFI umowa sprzedaży Portfela przewiduje, że Kredyt Bank S.A. sprzeda BEST III NSFIZ reprezentowanemu przez BEST TFI portfel wierzytelności w którego skład wchodzi 423.849 wierzytelności o łącznej wartości na dzień 31.03.2011 r. 1.169.706.414 zł.

O szczegółowych informacjach dotyczących wynegocjowanej umowy Zarząd Kredyt Banku S.A. poinformuje w raporcie bieżącym, który zostanie przekazany do wiadomości publicznej niezwłocznie po jej zawarciu.

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że szacunkowy wpływ planowanej transakcji na wynik netto Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. wynosi około 51 milionów zł i został rozpoznany w wynikach za I kwartał 2011.

Powyższy szacunek został przygotowany w oparciu o dane według stanu na dzień 31 marca 2011 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

04.04.2011

Proponowana dywidenda - 10/2011

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 22 marca 2011 r. Zarząd Kredyt Banku informuje, że Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2011 r. zatwierdziła projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 r. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A.

Powyższy projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok zakłada przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 0,37 zł brutto na jedną akcję. Łączna proponowana kwota dywidendy wyniesie 100.513.785,60 PLN, a do dywidendy uprawnionych będzie 271.658.880 akcji Banku serii od A do W włącznie.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 czerwca 2011 r., a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 30 czerwca 2011 roku.

Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok 2010 zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A..

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

04.04.2011

Decyzja Wiceprezesa Zarządu Banku o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kadencję - 9/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na w dniu 4 kwietnia 2011 r. na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. wpłynęło pismo informujące, że Pan Gert Rammeloo, w związku z podjęciem decyzji o powrocie do Belgii, nie zamierza kandydować do Zarządu Banku na kadencję rozpoczynającą się po dniu odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.
Oznacza to, że Pan Gert Rammeloo będzie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku do dnia odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

22.03.2011

Proponowana dywidenda - 8/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2011 roku zaakceptował projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w sprawie podziału zysku za 2010 rok i przekazał go do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą Kredyt Banku S.A.
Powyższy projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok zakłada przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 0,37 zł brutto na jedną akcję. Łączna proponowana kwota dywidendy wyniesie 100.513.785,60 PLN, a do dywidendy uprawnionych będzie 271.658.880 akcji Banku serii od A do W włącznie. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 czerwca 2011 r., a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 30 czerwca 2011 roku.
Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok 2010 zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A..

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

07.03.2011

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. - 7/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych przez Kredyt Bank S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Jednocześnie Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że pełna treść raportów znajduje się na stronie internetowej: www.kredytbank.pl.

Informacje określone w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazane przez Kredyt Bank S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku:

21.01.2010 - Daty przekazywania raportów okresowych przez Kredyt Bank S.A.
11.02.2010 - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2009 r.
22.02.2010 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
26.02.2010 - Raport roczny za 2009 r.
26.02.2010 - Skonsolidowany raport roczny za 2009 r.
03.03.2010 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.
04.03.2010 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku
23.03.2010 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu Kredyt Banku S.A.
23.03.2010 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
24.03.2010 - Korekta raportu nr 6/2010 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
30.03.2010 - Propozycja dotycząca podziału zysku za 2009 rok
15.04.2010 - Informacja otrzymana od Pioneer Pekao Investment Management S.A.
26.04.2010 - Zmiana w składzie Zarządu Banku
26.04.2010 - Proponowana dywidenda
26.04.2010 - Wybór biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o.
29.04.2010 - Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2010 roku wraz z projektami uchwał z załącznikami i uzasadnieniami
12.05.2010 - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2010 r.
26.05.2010 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 26 maja 2010 r.
26.05.2010 - Powołanie osób nadzorujących
26.05.2010 - Decyzja o nie wypłacaniu dywidendy
29.07.2010 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
05.08.2010 - Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2010 r.
15.09.2010 - Zmiana w składzie Zarządu Banku
03.11.2010 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
09.11.2010 - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

25.02.2011

Informacja otrzymana od KBC Group NV - 6/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2011 r. otrzymał od KBC Group NV korektę informacji o transakcjach akcjami Kredyt Banku S.A., którą Bank przekazał do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 4/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
Korekta dotyczy liczby akcji Kredyt Banku S.A. posiadanych przez KBC Group NV poprzez KBC Insurance NV przed dokonaniem transakcji. Zamiast błędnie podanej liczby 706.987 akcji, powinno być 706.860 akcji.
Pozostałe informacje przekazane przez KBC Group NV i KBC Bank NV zawarte w raporcie bieżącym nr 4/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. pozostają bez zmian.

W załączeniu Bank przekazuje otrzymaną informację po korekcie.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

23.02.2011

Wybór biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. - 5/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Kredyt Banku S.A., na podstawie & 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku w związku z & 2 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu Banku, dokonała w dniu 23 lutego 2011 r. wyboru biegłego rewidenta Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, nr ewidencyjny 130, do przeprowadzenia niezależnego przeglądu i badania sprawozdań finansowych Kredyt Banku S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2011 roku i 31 grudnia 2011 roku.

Kredyt Bank S.A. korzystał z usług firmy Ernst & Young Audit sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych za rok 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 oraz 2010.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

16.02.2011

Informacja o transakcjach akcjami Kredyt Banku S.A. otrzymana od KBC Bank NV oraz KBC Group NV - 2/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje w załączeniu informacje otrzymane w dniu 8 lutego 2010 r. od KBC Bank NV oraz KBC Group NV

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

09.02.2011

Podpisanie umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - 3/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. (Bank) informuje, że uzyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu potwierdzenie podpisania z dniem 3 lutego 2011 r. dwóch umów, na mocy których Kredyt Bank S.A. pozyskał dwie linie kredytowe w kwotach stanowiących równowartość 50 milionów EUR oraz 100 milionów EUR.
W ramach powyższych linii kredytowych Bank może pozyskiwać środki finansowe w transzach o terminach spłaty 7 lat w przypadku spłaty jednorazowej i do 10 lat w przypadku spłaty w ratach.
Oprocentowanie pozyskanych środków finansowych oparte będzie, w zależności od waluty ciągnienia, o 3 miesięczne stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR.

Pozyskane przez Bank środki finansowe będą zabezpieczone zastawem finansowym na posiadanych przez Bank obligacjach wyemitowanych przez Skarb Państwa.
Środki pozyskane w oparciu o umowę w kwocie stanowiącej równowartość 100 milionów EUR będą przeznaczane na finansowanie transakcji kredytowych zawieranych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Z kolei w przypadku umowy w kwocie stanowiącej równowartość 50 milionów EUR, środki finansowe będą przeznaczane dla potrzeb finansowania podmiotów instytucjonalnych realizujących projekty inwestycyjne między innymi w zakresie: infrastruktury, energii odnawialnej, ochrony środowiska.
Łączna wartość podpisanych umów przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.02.2011

Korekta raportu bieżącego nr 2/2011- Informacja o transakcjach akcjami Kredyt Banku S.A. otrzymana od KBC Bank NV oraz KBC Group NV - 2/2011 kor

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje poniżej korektę do treści raportu bieżącego nr 2/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. pt. Informacja o transakcjach akcjami Kredyt Banku S.A. otrzymana od KBC Bank NV oraz KBC Group NV.
Po wyrazach: "...informacje otrzymane w dniu..." powinno być: "8 lutego 2011" zamiast błędnie wpisanego: "8 lutego 2010 r."
W związku z powyższym treść raportu bieżącego nr 2/2011, po dokonanej korekcie jest następująca:
Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje w załączeniu informacje otrzymane w dniu 8 lutego 2011 r. od KBC Bank NV oraz KBC Group NV
Jednocześnie Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że treść załączników nie uległa zmianie.

08.02.2011

Informacja o transakcjach akcjami Kredyt Banku S.A. otrzymana od KBC Bank NV oraz KBC Group NV - 2/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje w załączeniu informacje otrzymane w dniu 8 lutego 2010 r. od KBC Bank NV oraz KBC Group NV

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

20.01.2011

Daty przekazywania raportów okresowych przez Kredyt Bank S.A. - 1/2011

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości publicznej następujące daty przekazywania raportów okresowych:

1. Raporty Kwartalne Skonsolidowane Rozszerzone:

IV kwartał 2010 r. - 10 luty 2011
I kwartał 2011 r. - 12 maj 2011
III kwartał 2011 r. - 10 listopad 2011
IV kwartał 2011 r. - 9 luty 2012

2. Raport Półroczny Skonsolidowany Rozszerzony:

I półrocze 2010 r. - 9 sierpień 2011

3. Raporty Roczne:

Jednostkowy za 2010 r. - 25 luty 2011
Skonsolidowany za 2010 r. - 25 luty 2011
Jednostkowy za 2011 r. - 24 luty 2012
Skonsolidowany za 2011 r. - 24 luty 2012

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe