Archiwum raportów

03.11.2010

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego - 18/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że data przekazania do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2010 r. zostaje zmieniona z 10 listopada 2010 r. na 9 listopada 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15.09.2010

Zmiana w składzie Zarządu Banku - 17/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Kredyt Banku S.A. na posiedzeniu w dniu 15 września 2010 r. powołała od dnia 15 września 2010 roku, w skład Zarządu, na funkcję wiceprezesa Zarządu pana Piotra Sztraucha i powierzyła mu zarządzanie i nadzór nad pionem finansów. Od dnia 15 września Zarząd Kredyt Banku S.A. będzie działał w składzie sześcioosobowym.

 

Pan Piotr Sztrauch jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie studiował finanse i bankowość. Od kwietnia 2002 r. jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants, a od 2008 r. również CFA Institute. W latach 1997 - 2009 związany z Citibank i Citi Handlowy. Pełnił funkcje kierownicze w obszarze finansów Sektora Bankowości Detalicznej oraz Pionie Finansowym banku, odpowiadając m.in. za raportowanie finansowe i zarządcze, planowanie i analizy finansowe, zarządzanie kosztami oraz relacje inwestorskie.
Od 2009 r. zatrudniony w spółkach Grupy KBC w Polsce. W Kredyt Banku S.A. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości Zarządczej.
Ponadto Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Pan Piotr Sztrauch nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Kredyt Bank S.A., która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa Kredyt Bank S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Kredyt Bank S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej wobec Kredyt Banku S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.07.2010

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego - 16/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że data przekazania do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3
kwartał 2010 r. zostaje zmieniona z 10 listopada 2010 r. na 9 listopada 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.05.2010

Decyzja o nie wypłacaniu dywidendy - 15/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4/2010 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w sprawie podziału zysku za 2009 rok, podjętą w dniu 26 maja 2010 r., dywidenda za rok 2009 nie będzie wypłacona.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.05.2010

Powołanie osób nadzorujących - 14/2010

W związku z podjęciem w dniu 26 maja 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. Uchwały nr 26/2010 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A., Zarząd Banku informuje, że Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. powołało Radę Nadzorczą w składzie:
1. Ronny DELCHAMBRE
2. Stefan KAWALEC
3. Dirk MAMPAEY
4. Adam NOGA
5. Jarosław PARKOT
6. Marko VOLJC
7. Andrzej WITKOWSKI

Jednocześnie Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości życiorysy osób, które nie były członkami Rady w poprzedniej kadencji:

Stefan Kawalec ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując w 1979 r. tytuł magistra matematyki.
W latach 1989-1994 pracował w Ministerstwie Finansów, początkowo jako Dyrektor Generalny i główny doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów, a od roku 1991 jako wiceminister. W latach 1994-2002 był Szefem Zespołu Doradców Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A i w latach 1998-2002 roku Szefem Strategii w Banku Handlowym. W latach 2002-2003 pracował w Grupie Commercial Union jako Wiceprezes Zarządu Commercial Union Polska Sp. z o.o., a następnie jako Główny Doradca Prezesa Grupy w Polsce. W latach 2003-2006 był Dyrektorem Zarządzającym ds. Strategii Grupy PZU. Od grudnia 2006 prowadzi samodzielną działalność gospodarczą pod firmą "Stefan Kawalec - Doradztwo Strategiczne". Od maja 2008 jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu firmy doradczej Capital Strategy Sp. z o.o.
Pełnił wielokrotnie funkcje w radach nadzorczych spółek, między innymi: Stoczni Gdańskiej S.A., Pekao S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A.
Był wielokrotnie doradcą instytucji międzynarodowych takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz instytucji rządowych i komercyjnych w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, że Pan Stefan Kawalec:
1) Jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. i komandytariuszem Capital Strategy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanymi dalej wspólnie Capital Strategy). Capital Strategy jest firmą zajmującą się doradztwem strategicznym i finansowym dla firm i jednostek sektora publicznego, a w tym miedzy innymi:
a) realizuje od czasu do czasu projekty doradztwa strategicznego dla banków i innych instytucji finansowych;
b) realizuje projekty doradcze dla firm będących kontrahentami i partnerami biznesowymi banków;
c) realizuje projekty doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw poszukujących finansowania, w tym również finansowania bankowego.
2) Kontynuuje indywidualną działalność doradczą pod firmą „Stefan Kawalec – Doradztwo Strategiczne”, której klientem jest miedzy innymi firma ubezpieczeniowa.
3) Poza działalnością wymienioną powyżej w punktach 1 i 2:
- nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Kredyt Bank S.A., która byłaby lub mogłaby być konkurencyjna wobec działalności Kredyt Bank S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Kredyt Banku S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nie uczestniczy w żadnej innej konkurencyjnej wobec Kredyt Banku S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.
4. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Marko Voljč jest absolwentem Uniwersytetu w Ljubljanie i w Belgradzie. W latach 1976-79 kierował departamentem analiz w Narodowym Banku Słowenii. W latach 1979-92 pracował w Banku Światowym w Waszyngtonie oraz Meksyku.
W 1992 roku objął funkcję prezesa zarządu w Nova Ljubljanska Banka. W 2004 r. został dyrektorem zarządzającym w dyrektoriacie Europy Centralnej w centrali KBC w Brukseli oraz zasiadał w radach nadzorczych banków zależnych od KBC: w Polsce, na Węgrzech oraz w Czechach.
W 2006 roku został mianowany prezesem banku K&H oraz menadżerem krajowym na Węgrzech. W 2010 roku został powołany na członka zarządu Grupy KBC oraz objął stanowisko dyrektora wykonawczego Grupy KBC w linii biznesowej Europy Wschodniej i Rosji.
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, że Pan Marko Voljč nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Kredyt Bank S.A., która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa Kredyt Bank S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Kredyt Bank S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej wobec Kredyt Banku S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jarosław Parkot jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ma tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie.
Pracował w wielu prywatnych polskich i międzynarodowych firmach, następnie w 1998 roku rozpoczął pracę w Citibanku/Bank Handlowy na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Dystrybucją i Bankowością Detaliczną. Jednocześnie w 2001 roku został członkiem Rady Nadzorczej TFI Kapitał Handlowy.
W 2003 r. rozpoczął pracę dla Grupy Ubezpieczeniowej Uniqa Polska, która jest polskim oddziałem austriackiego życiowego i majątkowego ubezpieczyciela (Grupa składa się ze spółki majątkowej i życiowej). Był wiceprezesem Zarządu, odpowiedzialnym za rozwój strategiczny wszystkich spółek ubezpieczeniowych Uniqa w Polsce. Od 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Grupy Uniqa w Polsce.
Jarosław Parkot obejmie funkcję Prezesa Warty S.A. oraz Warty Życie S.A. z dniem 2 lipca 2010 r. Zostanie on również członkiem Zespołu Krajowego Grupy KBC w Polsce.
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, że Pan Jarosław Parkot nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Kredyt Bank S.A., która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa Kredyt Bank S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Kredyt Bank S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej wobec Kredyt Banku S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.05.2010

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 26 maja 2010 r. - 13/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 26 maja 2010 roku wraz z uzasadnieniami i załącznikiem.
Ponadto Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 217 385 390 akcji tj. 80,02% kapitału zakładowego Banku.
W związku z Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Banku podaje do wiadomości, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 26 maja 2010 roku Akcjonariuszami uprawnionymi do 5% i więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

  Liczba głosów % udział w kapitale zakładowym % udział w ogólnej liczbie głosów podczas walnego zgromadzenia
KBC Bank NV 203.744.160 75% 93,72%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty 13 582 944 5% 6,24%

 

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty reprezentowany był poprzez Subfundusze:
1. Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony,
2. Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich,
3. Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych I Średnich Spółek Rynku Polskiego,
4. Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji,
5. Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.04.2010

Ogłoszenie Zarządu Kredyt Banku S.A. o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2010 r. - 12/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości publicznej treść Ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2010 wraz z projektami uchwał i uzasadnieniami.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacj bieżące i okresowe

26.04.2010

Wybór biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. - 11/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Kredyt Banku S.A., na podstawie & 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, na wniosek Zarządu Banku, dokonała w dniu 26 kwietnia 2010 r. wyboru biegłego rewidenta Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Rondo ONZ 1, nr ewidencyjny 130, do przeprowadzenia niezależnego przeglądu i badania sprawozdań finansowych Kredyt Banku S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2010 roku i 31 grudnia 2010 roku.
Kredyt Bank S.A. korzystał z usług firmy Ernst & Young Audit sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych za rok 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 oraz 2009. Zmiana partnera nadzorującego badania sprawozdań finansowych miała miejsce w 2005 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacj bieżące i okresowe

26.04.2010

Proponowana dywidenda - 10/2010

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2010 z dnia 30 marca 2010 r. Zarząd Kredyt Banku informuje, że Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A..
Powyższy projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 rok przewiduje przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2009 na zwiększenie funduszy podstawowych Banku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacj bieżące i okresowe

26.04.2010

Zmiana w składzie Zarządu Banku - 9/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Kredyt Banku S.A. na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. powołała od dnia 26 kwietnia 2010 roku w skład Zarządu, na funkcję wiceprezesa Zarządu Pana Zbigniewa Kudasia, który będzie odpowiedzialny, jako Chief Operating Officer, m. in. za nadzór, zarządzanie i koordynację działań w obszarach rozwoju produktów, operacji bankowych i pionu IT.

Pan Zbigniew Kudaś jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej na SGH.

więcej»

W latach 1998-2004 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu GE Banku Mieszkaniowego, gdzie zarządzał pionem sprzedaży i marketingu a od 2004 do 2009 roku jako członek zarządu Banku Millennium od powiadał za piony bankowości hipotecznej i consumer finance, a także nadzorował departamenty prawny i centralnych zakupów.

Ponadto Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Pan Zbigniew Kudaś nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Kredyt Bank S.A., która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa Kredyt Bank S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Kredyt Bank S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej wobec Kredyt Banku S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacj bieżące i okresowe

15.04.2010

Informacja otrzymana od Pioneer Pekao Investment Management S.A. - 8/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje w załączeniu informację otrzymaną od Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

30.03.2010

Propozycja dotycząca podziału zysku za 2009 rok - 7/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że uchwałą z dnia 30 marca 2010 roku zatwierdził propozycję podziału zysku netto za rok 2009 i rekomendował ją do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą Kredyt Banku S.A. Powyższa propozycja nie przewiduje wypłaty dywidendy.
Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok 2009 zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacj bieżące i okresowe

24.03.2010

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - korekta - 6/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje poniżej korektę do treści raportu bieżącego nr 6/2010 z dnia 23 marca 2010 r. pt. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej:
po wyrazach : "Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu…" powinno być "23 marca 2010 r." zamiast błędnie wpisanego "23 lutego 2010 r.".
Jednocześnie Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje poniżej pełną treść raportu bieżącego nr 6/2010 po dokonanej
korekcie:
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2010 r. został poinformowany o wpłynięciu na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. informacji o rezygnacji Pana Marka Michałowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 marca 2010 r.

23.03.2010

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - 6/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 23 lutego 2010 r. został poinformowany o wpłynięciu na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. informacji o rezygnacji Pana Marka Michałowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 marca 2010 r.

23.03.2010

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu Kredyt Banku S.A. - 5/2010

Zarząd spółki Kredyt Bank S.A w związku z uprawomocnieniem się w dniu 23 marca 2010 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 26.02.2010 r., w sprawie zarejestrowania zmian Statutu Banku wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 16 grudnia 2009 r, podaje do wiadomości informację o ww. zmianach:

1. § 18 Statutu Banku
Dotychczasowa treść § 18 Statutu Banku:
§ 18.
1. Rada Nadzorcza składa się z 9 lub 11 Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie .
2. W skład 9 osobowej Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 osób posiadających obywatelstwo polskie.
3. W skład 11 osobowej Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 6 osób posiadających obywatelstwo polskie.
4. Liczbę Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego

Nowe brzmienie § 18:
§ 18.
1. Rada Nadzorcza składa się z 7 lub 9 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. W skład 7 osobowej Rady Nadzorczej wchodzą co najmniej 4 osoby posiadające obywatelstwo polskie.
3. W skład 9 osobowej Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 osób posiadających obywatelstwo polskie.
4. Liczbę Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
2. § 20 Statutu Banku

Dotychczasowa treść § 20 Statutu Banku:
§ 20.
W razie ustąpienia Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.
Liczba Członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych Członków Rady.
Dokooptowani Członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem upływu odnośnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 20 skreślono

3. § 22 Statutu Banku:
Dotychczasowa treść § 22 Statutu Banku:
§ 22.
1.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie wszystkich jej Członków i wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku jeśli przedmiotem uchwały Rady Nadzorczej ma być powołanie lub odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych Członków :
- przy 9 osobowym składzie Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 7 Członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego,
- przy 11 osobowym składzie Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 9 Członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust 3, zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Uchwały o powołaniu i odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego Członków podejmowane są kwalifikowaną większością głosów.
Przy 9 osobowym składzie Rady Nadzorczej wymóg kwalifikowanej większości jest spełniony, jeśli za przyjęciem uchwały głosuje odpowiednio:
- przy obecności 9 - 7 Członków Rady,
- przy obecności 8 - 6 Członków Rady,
- przy obecności 7 - 5 Członków Rady.
Przy 11 osobowym składzie Rady Nadzorczej wymóg kwalifikowanej większości jest spełniony, jeśli za przyjęciem uchwały głosuje odpowiednio:
- przy obecności 11 - 9 Członków Rady,
- przy obecności10 - 8 Członków Rady,
- przy obecności 9 - 7 Członków Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane poza posiedzeniami Rady:
- w trybie pisemnym,
- przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
Dla ważności uchwały podjętej w tym trybie niezbędne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich Członków Rady.
6. Udział w podejmowaniu uchwał na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, a także możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania, zawieszenia w czynnościach tych osób.
Uchwały w tych sprawach mogą być podejmowane wyłącznie na posiedzeniu Rady, a prawo do udziału w ich podejmowaniu mają wyłącznie Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.

Nowe brzmienie § 22:
§ 22.
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie wszystkich jej Członków i wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane poza posiedzeniami Rady:
- w trybie pisemnym,
- przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
Dla ważności uchwały podjętej w tym trybie niezbędne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich Członków Rady.
5. Udział w podejmowaniu uchwał na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, a także możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania, zawieszenia w czynnościach tych osób. Uchwały w tych sprawach mogą być podejmowane wyłącznie na posiedzeniu Rady, a prawo do udziału w ich podejmowaniu mają wyłącznie Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
W załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje tekst jednolity statutu, uwzględniający dokonane zmiany.
Tekst jednolity Statutu Kredyt Banku S.A. Uruchomi się w nowym oknie- uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia w dniu 16.12.2009 r. zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy postanowieniem WA.XII.NS-REJ.KRS/4473/10/139 z dnia 26.02.2010 r.

04.03.2010

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku - 4/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2010 r. został poinformowany o wpłynięciu na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku rezygnacji Pani Lidii Jabłonowskiej-Luby z funkcji Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. i członkostwa w Zarządzie Kredyt Banku S.A. z upływem dnia 14 marca 2010 roku.
Powyższa rezygnacja wynika z przyjęcia przez Panią Lidię Jabłonowską-Lubę propozycji pracy w Centrali KBC.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

03.03.2010

Wykaz informacji przekaznych do publicznej wiadomości w 2009 r - 3/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych przez Kredyt Bank S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku.
Jednocześnie Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że pełna treść raportów znajduje się na stronie internetowej: www.kredytbank.pl.

więcej»

Informacje określone w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazane przez Kredyt Bank S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku:

Styczeń
23.01.2009 - Informacja o wstępnych wynikach finansowych w IV kwartale 2008 r.
26.01.2009 - Informacja dotycząca ratingu Banku
27.01.2009 - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego
28.01.2009 - Daty przekazywania raportów okresowych przez Kredyt Bank S.A.
Luty
11.02.2009 - Zmniejszenie zatrudnienia
12.02.2009 - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2008 r.
16.02.2009 - Zmiana daty przekazania raportów okresowych
19.02.2009 - Raport roczny za 2008 r.
19.02.2009 - Skonsolidowany raport roczny za 2008 r.
26.02.2009 - Konwersja akcji imiennych Kredyt Banku S.A.
Marzec
05.03.2009 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.
11.03.2009 - Informacja dotycząca ratingu Banku
12.03.2009 - Asymilacja akcji Kredyt Banku S.A.
24.03.2009 - Akceptacja projektu Uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok
30.03.2009 - Informacja dotycząca ratingu Banku
Kwiecień
01.04.2009 - Wybór biegłego rewidenta Ernst & Young Audit sp. z o.o.
01.04.2009 - Proponowana dywidenda
15.04.2009 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
16.04.2009 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w dniu 27 maja 2009 r.
Maj
07.05.2009 - Umowa kredytu podporządkowanego
13.05.2009 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A.
14.05.2009 - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2009 r.
27.05.2009 - Uchwał podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 27 maja 2009 r.
27.05.2009 - Decyzja o nie wypłacaniu dywidendy
27.05.2009 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej
29.05.2009 - Powołanie osoby zarządzającej
Czerwiec
19.06.2009 - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego
Lipiec
-
Sierpień
06.08.2009 - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za II kwartał 2009 r.
17.08.2009 - Zmiana daty przekazania Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2009 roku
20.08.2009 - Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2009 r.
Wrzesień
09.09.2009 - Transakcja dotycząca akcji Kredyt Banku S.A.
16.09.2009 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.
22.09.2009 - Uzupełnienie informacji poufnej dotyczącej zwolnień grupowych
Październik
29.10.2009 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu Kredyt Banku S.A.
Listopad
02.11.2009 - Korekta raportu nr 28/2009 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu Kredyt Banku S.A.
13.11.2009 - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2009 r.
18.11.2009 - Informacja dotycząca funkcjonowania Grupy KBC w Polsce
20.11.2009 - Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 grudnia 2009 roku wraz z projektami uchwał z załącznikami i uzasadnieniami
Grudzień
09.12.2009 - Sprzedaż akcji Żagiel S.A.
15.12.2009 - Zmiany w składzie Zarządu Banku
15.12.2009 - Akceptacja transakcji sprzedaży akcji Żagiel S.A. przez Radę Nadzorczą
16.12.2009 - Zawarcie znaczącej umowy
16.12.2009 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 16 grudnia 2009 r.

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

22.02.2010

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - 2/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 22 lutego 2010 r. został poinformowany o wpłynięciu na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. informacji o rezygnacji Pana Francois Gillet z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

21.01.2010

Daty przekazywania raportów okresowych przez Kredyt Bank S.A. - 1/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości publicznej następujące daty przekazywania raportów okresowych:

1. Raporty Kwartalne Skonsolidowane Rozszerzone:
IV kwartał 2009 r. – 11 luty 2010
I kwartał 2010 r. - 12 maj 2010
II kwartał 2010 r. - 5 sierpień 2010
III kwartał 2010 r. - 10 listopad 2010
IV kwartał 2010 r. - 10 luty 2011

2. Raport Półroczny Skonsolidowany Rozszerzony:
I półrocze 2010 r. - 27 sierpień 2010

3. Raporty Roczne:
Jednostkowy za 2009 r. - 26 luty 2010
Skonsolidowany za 2009 r. - 26 luty 2010
Jednostkowy za 2010 r. - 25 luty 2011
Skonsolidowany za 2010 r. - 25 luty 2011

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe