Archiwum raportów

29.12.2006

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 72/2006)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2006 r. pan Declan McSweeney złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2006 r., bez podania przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna:

art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.12.2006

Wdrożenie Długoterminowego Programu Motywacyjnego "Akcje za Wyniki" (raport bieżący nr 71/2006)

Bank Zachodni WBK informuje, że w roku 2006 wdrożył Długoterminowy Program Motywacyjny "Akcje za Wyniki", o którym informował w raporcie bieżącym z dnia 26 stycznia 2006 r. nr 11/2006.

Jednym z elementów tego Programu jest emisja i przydział obligacji z prawem pierwszeństwa w subskrybowaniu akcji Banku. Przydział ten został dokonany.

Poniżej zamieszczono podstawowe informacje o emitowanych obligacjach.

 1. cel emisji obligacji
  realizacja celów Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w dniu 4 kwietnia 2006 roku nr 30 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego;
 2. określenie rodzaju emitowanych obligacji
  obligacje imienne, zdematerializowane, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, emitowane na podstawie uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 4 kwietnia 2006 roku nr 31 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i nr 32 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz uchwał Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, z dnia 21 czerwca 2006 roku określającej listę uczestników Programu Motywacyjnego, a także ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 01.120.1300, ze zmianami);
 3. wielkość emisji
  130 779 sztuk;
 4. wartość nominalna
  0,01 (jedna setna) złotego;
 5. cena emisyjna obligacji
  0,01 (jedna setna) złotego;
 6. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
  wykup obligacji nastąpi nie później niż 30 listopada 2009 roku wg ich wartości nominalnej, o ile wcześniej nie zostaną spełnione warunki dające obligatariuszom prawo do zamiany obligacji na akcje serii H i obligatariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa;
  przedterminowy wykup może nastąpić również w przypadku:
  • zażądania przez Bank natychmiastowego przedstawienia Obligacji do wykupu w razie utraty przez posiadacza Obligacji statusu Uczestnika Programu, w rozumieniu Regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą Emitenta, a także w innych przypadkach przewidzianych w Regulaminie; w okolicznościach opisanych w zdaniu poprzednim, o ile Bank skorzysta z udzielonego mu pełnomocnictwa, nie ma obowiązku powiadamiania obligatariusza o wykupieniu i umorzeniu Obligacji; w przeciwnym razie Bank jest zobowiązany powiadomić o swoim żądaniu posiadacza Obligacji w formie pisemnej, dostarczając żądanie nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu;
  • przedstawienia Obligacji przez obligatariusza do natychmiastowego wykupu w przypadku zmiany treści Regulaminu lub innych dokumentów regulujących zasady funkcjonowania Programu, w terminie 30 dni licząc od daty poinformowania go o zmianie.
  obligacje są nieoprocentowane;
 7. wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
  obligacje są niezabezpieczone, a za wierzytelności wynikające z obligacji Emitent odpowiada całym swoim majątkiem;
 8. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
  wartość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006 roku: 26 471 708 tys. zł; Do czasu wykupu Obligacji, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, tj. do 30 listopada 2009 roku, Bank Zachodni WBK S.A. nie przewiduje istotnych zmian w kształtowaniu się wielkości zobowiązań w stosunku do sumy pasywów ogółem. Ewentualne odchylenia będą wynikały z aktualnej sytuacji rynkowej, w szczególności z preferencji produktowych obecnych i przyszłych klientów Grupy BZ WBK, a także konkurencyjności produktów o charakterze depozytowym, oferowanych przez Bank, w stosunku do produktów oferowanych przez konkurencję. Wartości zobowiązań Banku na koniec każdego kwartału kalendarzowego będą przez Bank publikowane w raportach okresowych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - i dostępne na stronach internetowych Banku.
 9. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone
  celem emisji Obligacji jest zapewnienie realizacji Programu Motywacyjnego, dzięki któremu Emitent oczekuje silniejszego związania, lojalności i identyfikacji kadry zarządzającej Emitenta z Emitentem oraz jej motywowania do dalszej, wytężonej pracy na rzecz Emitenta, jego klientów i akcjonariuszy;
 10. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
  obligatariusze nie tracą prawa do subskrybowania akcji serii H w razie zmian w Statucie Emitenta, np. w razie podwyższenia kapitału zakładowego, które bezpośrednio wpływają na możliwość zrealizowania prawa; w sytuacji wyżej opisanej na potrzeby Programu Motywacyjnego dokonuje się symulacji tak jakby zmiany w Statucie nie wystąpiły, przy czym przy dokonywaniu wyżej opisanej symulacji należy się kierować założeniami i celami Programu Motywacyjnego oraz zasadą ochrony praw słusznie nabytych;
  obligatariusze nie tracą uprawnień w razie zbycia całego przedsiębiorstwa Banku lub przejęcia Banku przez inny podmiot lub połączenia się Banku z innym podmiotem; o ile wykonanie uprawnień z uwagi na ww. zdarzenia nie byłoby możliwe, posiadacze Obligacji nabywają prawo do świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych ze strony Banku lub następcy prawnego Banku, o kształcie normatywnym możliwie zbliżonym do niemożliwych do zrealizowania praw; powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie w razie wygaśnięcia Programu Motywacyjnego z innego powodu;
  spełnienie świadczenia w związku z wykupem Obligacji następuje w terminie 30 dni licząc od przedstawienia Obligacji do wykupu Bankowi, poprzez przelew środków na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika;
  wszelkie działania podejmowane w sytuacjach opisanych w trzech powyższych akapitach winny uwzględniać decyzje Walnego Zgromadzenia Emitenta;
 11. liczba akcji przypadających na jedną obligację
  1 (jedna)
 12. cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia
  10 (dziesięć) złotych
 13. terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji
  prawa przysługują od terminów zaistnienia przesłanek opisanych w Programie Motywacyjnym, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce (Program), Regulaminie Programu Motywacyjnego, do dnia 31 października 2009 roku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - par. 5 ust. 1 pkt 11.

13-11-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 70/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił:

 • w dniu 07 listopada 2006 r. 62 450 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 210,37 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,
 • w dniu 08 listopada 2006 r. 3 350 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 212,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

09-11-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 69/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu:

 • 03 listopada 2006 r. 2 044 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 204,99 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,
 • 06 listopada 2006 r. 20 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 207,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

06-11-2006

Informacja o zbyciu i nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 68/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada:

 • sprzedał w dniu 27 października 2006 r. 4 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 233,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych i
 • kupił w dniu 30 października 2006 r. 4 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 214,55 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

05-10-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 67/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 3 października 2006 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 195,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

03-10-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 66/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 28 września 2006 r. 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 194,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

25-09-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 65/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu

 • 19 września 2006 r. 15 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 196,03 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.
 • 20 września 2006 r. 4 911 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 196,20 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

24-08-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 64/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 18 sierpnia 2006 r. 8 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 193,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

18-08-2006

Fitch podniósł rating IDR Banku Zachodniego WBK do poziomiu "A+" (raport nr 63/2006)

Agencja Ratingowa Fitch Ratings podniosła wczoraj rating Banku Zachodniego WBK ("BZWBK"): podmiotu (Issuer Default Rating - IDR) z poziomu "A" (pojedyncze "A") do poziomu "A+". Po podniesieniu ratingu perspektywa jest stabilna. pozostałe ratingi pozostały na tym samym poziomie: krótkoterminowy na poziomie "F1', indywidualny na poziomie "C" i wsparcia na poziomie "1". Rating banku został zmnieniony w związku z podniesieniem ratingu krajowego dla Polski.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

17-08-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 62/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 11 sierpnia 2006 r. 5.775 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 196,37 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

16.08.2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 61/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 11 sierpnia 2006 r. 167 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 197,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

11-08-2006

Fitch potwierdził rating IDR Banku Zachodniego WBK na poziomie "A" (raport nr 60/2006)

Fitch Ratings-Londyn-11 sierpień 2006: Fitch Ratings potwierdził dzisiaj ratingi Banku Zachodniego WBK ("BZWBK"): podmiotu (Issuer Default Rating - IDR) na poziomie "A" (pojedyncze "A") z perspektywą pozytywną, krótkoterminowy na poziomie "F1", indywidualny na poziomie "C" i wsparcia na poziomie "1".

"Bank osiąga dobre wyniki, przy poprawiającej się jakości aktywów, zyskowności na wysokim poziomie, i silnej kapitalizacji," powiedział Chris Birney, Dyrektor w dziale Instytucji Finansowych w Londynie. "Zarządzanie aktywami i usługi brokerskie mają pozytywny wpływ na wyniki, poprawiając jednocześnie dywersyfikację przychodów. "Długo oczekiwany powrót wzrostu wolumenu kredytów dla przedsiębiorstw sygnalizuje poprawiające się perspektywy."

Fitch zauważa również, że Bank z większym zaufaniem wykorzystuje systemy zarządzania ryzykiem, uelastyczniając niektóre z zasad udzielania kredytów, co przekłada się na wydłużające się terminy finansowania w segmencie korporacyjnym i szybki wzrost wolumenu bardziej ryzykownych klas aktywów takich jak kredyty gotówkowe w segmencie detalicznym. Dodatkowo, coraz większy udział w portfelu kredytowym mają kredyty hipoteczne i inne rodzaje kredytów detalicznych, których zachowanie nie zostało przetestowane w całym cyklu koniunktury gospodarczej w Polsce, z powodu krótkiej dostępności na rynku.

Ratingi podmiotu (IDR), krótkoterminowy i wsparcia odzwierciedlają bardzo wysoki potencjał wsparcia jakie Bank mógłby otrzymać od dominującego akcjonariusza - Allied Irish Bank ("AIB", rating "AA-" (podwójne "A" z minusem), perspektywa pozytywna). Rating IDR Banku jest obecnie ograniczony pułapem krajowym "A" dla Polski.

AIB jest jednym z największych banków w Irlandii z kapitałami na poziomie 8.4 miliardów euro na koniec 2005 roku. AIB zatrudnia 24,000 osób w 700 placówkach na całym świecie. W latach 1995-1996 AIB stał się posiadaczem 60.1% akcji banku WBK. W 1999 roku nabył 80% akcji Banku Zachodniego SA od Skarbu Państwa. W 2001 w wyniku połączenia obu banków powstał Bank Zachodni WBK, w którym AIB posiada obecnie 70.5% akcji.

BZWBK jest piątym bankiem w Polsce pod względem wysokości aktywów. Według stanu na koniec czerwca 2006 Bank posiada 372 oddziały i zatrudnia 7,798 pracowników w pełnym wymiarze czasu.

Kontakt: Chris Birney, Londyn, Tel: +44 20 7862 4093; Tomasz Walkowicz, +44 20 7862 4118

Definicje ratingów Fitch i zasady wykorzystania tych ratingów są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Strona ta umożliwia stały dostęp do opublikowanych ratingów, kryteriów i metodyk. Na stronie www.fitchratings.com w sekcji "Code of Conduct" znajdują się również następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

03-08-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 59/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 1 sierpnia 2006 r. 1 810 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 208,22 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

25-07-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 58/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 20 lipca 2006 r. 5.000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 192,10 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

25-07-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 57/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 20 lipca 2006 r. 5.000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 192,10 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

12-07-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 56/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 10 lipca 2006 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 196,23 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

11-07-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 55/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 06 lipca 2006 r. 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 180,20 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

28-06-2006

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego (Raport bieżący nr 54/2006)

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 22 lutego 2006 raportu rocznego Banku Zachodniego WBK SA, w którym Zarząd Banku oświadczył, że przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwalą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd potwierdza stosowanie wszystkich zasad zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005.

Podstawa prawna:

§ 29 Regulaminu Giełdy uchwalonego Uchwala Rady Giełdy 5/1114/2006 i nr 6/1114/2006 z dnia 15 lutego 2006.

27-06-2006

Informacja o sprzedaży akcji Banku Zachodniego WBK SA (raport nr 53/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 22 czerwca 2006 r. 10.000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 172,07 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

27-06-2006

Informacja o sprzedaży akcji Banku Zachodniego WBK SA (raport nr 52/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 19 czerwca 2006 r. 884 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 167,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

22-06-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 51/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu:

- 14 czerwca 2006 r. 9 608 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 161,06 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

- dniu 16 czerwca 2006 r. 1 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 166,27 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

22-06-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 50/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 14 czerwca 2006 r. 24 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 155,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

21-06-2006

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (Raport bieżący nr 49/2006)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2006 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła, zgodnie §32 pkt 10 Statutu Banku oraz normami zawodowymi, uchwałę w sprawie wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Banku za rok 2006.

Dane o wybranym podmiocie:

KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 458.

Bank korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w następującym zakresie:

 • audyt sprawozdań finansowych Banku i Grupy Banku za poprzednie 4 lata obrotowe,
 • usługi konsultacyjne w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i wewnętrzne polityki, zapewniające odpowiedni poziom bezstronności i niezależności audytora .

Umowa Banku z KPMG Audyt Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

19-06-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 48/2006 )

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 12 czerwca 2006 r. 2 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 167,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

07-06-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 47/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 2 czerwca 2006 r. 2 646 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 188,71 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

07-06-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 46/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 31 maja 2006 r. 3 521 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 174,69 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

07-06-2006

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez ZWZA (Raport nr 45/2006)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2006 r. otrzymał postanowienie z dnia 30 maja 2006 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o wpisaniu do Rejestru zmian Statutu Banku przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 4 kwietnia 2006 r. Treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie, stanowiących podstawę zmian w Rejestrze, została podana w raporcie bieżącym nr 27/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Podstawa prawna:

§39 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

02-06-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 44/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 29 maja 2006 r. 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 175,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

31-05-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 43/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu:

 • 24 maja 2006 r. 35 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 173,33 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.
 • 26 maja 2006 r. 12 500 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 172,84 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

25-05-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 42/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 23 maja 2006 r. 26 881 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 176,03 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

25-05-2006

Dywidenda od spółek Grupy Commercial Union (raport nr 41/2006)

Bank Zachodni WBK S.A., jako akcjonariusz spółek z Grupy Commercial Union niniejszym informuje, iż w dniu 24 maja 2006 r. walne zgromadzenia spółek: Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A uchwaliły wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma z tego tytułu kwotę:

 1. od Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 40.560.975,00 zł
 2. od Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 329.600,00 zł

Dywidenda staje się roszczeniem wymagalnym z dniem 24 maja 2006 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

23-05-2006

Dywidenda od spółki z Grupy Commercial Union (raport bieżący nr 40/2006)

Bank Zachodni WBK S.A., jako akcjonariusz spółki Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 22 maja 2006 r. walne zgromadzenie spółki uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma z tego tytułu kwotę 12.075.180,00 zł

Dywidenda staje się roszczeniem wymagalnym z dniem 22 maja 2006 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

16-05-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 39/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 09 maja 2006 r. 6 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 198,05 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

11-05-2006

Przeniesienie własności udziałów BZ WBK w spółce AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. (raport bieżący nr 38/2006)

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 maja 2006 r., podpisano umowę przeniesienia własności wszystkich, tj. 13 331 posiadanych przez Bank udziałów, o łącznej wartości nominalnej 1 333 100,00 PLN stanowiących 54% kapitału zakładowego i 54% udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników w spółce AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. („Spółka”) będącej firmą zarządzającą NFI Magna Polonia S.A. Nabywcami udziałów są Witold Radwański, Marzena Tomecka, Piotr Oskroba, Robert Bożyk, Bartłomiej Banaszak.

Witold Radwański i Marzena Tomecka są jednocześnie członkami Zarządu NFI Magna Polonia S.A. i Spółki. Piotr Oskroba i Robert Bożyk są pracownikami Spółki.

Lokata w zbywane udziały miała charakter lokaty długoterminowej.

Cena sprzedaży udziałów ustalona została na poziomie 270 000,00 PLN (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych). Pierwsza rata ceny w wysokości 135 000,00 PLN (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) została zapłacona w dniu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotowych udziałów, druga rata w wysokości 135 000,00 PLN (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) będzie płatna nie później niż 20 grudnia 2006r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

11-05-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 37/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 04 maja 2006 r. 28 288 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 199,78 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych oraz, że w dniu 05.05.2006 r. sprzedał 40 400 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 200,11 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych..

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

04-05-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 36/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu:

 • 24 kwietnia 2006 r. 62 500 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 178,98 zł,
 • 25 kwietnia 2006 r. 5 173 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 178,81 zł,
 • 26 kwietnia 2006 r. 39 736 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 182,71 zł,

oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

27-04-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 35/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu:

 • 18 kwietnia 2006 r. 4 900 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 171,49 zł,
 • 20 kwietnia 2006 r. 4 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 164,38 zł,
 • 21 kwietnia 2006 r. 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 172,00 zł

- oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

20-04-2006

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 34/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 13 kwietnia 2006 r. 5 100 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 167,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

13-04-2006

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego SAB QSr1-2006 (Raport bieżący nr 33/2006)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał SAB QSr1-2006 z dnia 10 maja 2006 roku na dzień 24 kwietnia 2006 roku.

Podstawa prawna:

§ 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

10-04-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 32/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 05 kwietnia 2006 r. 15 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 152,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

10-04-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 31/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 04 kwietnia 2006 r. 60 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 148,95 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

10-04-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 30/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 03 kwietnia 2006 r. 15 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 147,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

04-04-2006

Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 29/2006)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję Zarząd Banku w następującym składzie:

04-04-2006

ZWZA BZ WBK S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5% (raport nr 28/2006)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A., które odbyło się w dniu 4 kwietnia 2006 r., był AIB European Investments Limited, z siedzibą w Dublinie. AIB European Investments Limited przysługiwało 51 413 790 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 92,85% głosów na tym zgromadzeniu i 70,5% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

04-04-2006

Powzięte uchwały ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 27/2006)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 kwietnia 2006 r.

31-03-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 26/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 27 marca 2006 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 148,68 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

29-03-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 25/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 24 marca 2006 r. 25 016 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 147,60 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

29-03-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 24/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 23 marca 2006 r. 9 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 150,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

22-03-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 23/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 17 marca 2006 r. 20 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 150,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

21-03-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 22/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 15 marca 2006 r. 30 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 150,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

17-03-2006

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 21/2006)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 14 marca 2006 r. 12 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 150,59 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

16-03-2006 17:00 /Emitent/

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 20/2006)

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 13 marca 2006 r. 1 057 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 146,84 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 10.03.06 16:33

Marcin Prell - Dyrektor Banku

10-03-2006 16:55 /Emitent/

Korekta raportu UNI-EN 19/2006 dotyczącego zwołania ZWZA (raport nr 19/2006)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w przetłumaczonej na język angielski wersji raportu UNI-EN 19/2006, w wyniku oczywistej omyłki, wskazano datę 4 marca 2006 r. jako dzień walnego zgromadzenia, a powinno być: 4 kwietnia 2006 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 rozporządzenia MF z dnia 19.10.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 10.03.06 16:33

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

10-03-2006 08:56 /Emitent/

Zwołanie ZWZA i projekty uchwał (raport nr 19/2006)

Załącznik:

Data autoryzacji: 10.03.06 08:31

06-03-2006 16:56 /Emitent/

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005 (raport nr 18/2006)

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w 2005 roku bank przekazał do publicznej wiadomości następujące raporty (podano kolejno: numer raportu, temat raportu, datę przekazania):

RAPORTY BIEŻĄCE

 • 1/2005 Przystąpienie do ESPI, 04-01-2005
 • 2/2005 Daty przekazywania raportów okresowych, 28-01-2005
 • 3/2005 Propozycja dywidendy 2004, 21-02-2005
 • 4/2005 Rezygnacja Corneliusa O'Sullivana, 04-03-2005
 • 5/2005 Zwołanie ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. , 22-03-2005
 • 6/2006 ZWZA BZ WBK - projekty uchwał, 05-04-2005
 • 7/2005 Uchwały ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. , 14-04-2005
 • 8/2005 Powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję, 14-04-2005
 • 9/2005 Dywidenda od spółek Grupy Commercial Union, 15-04-2005
 • 10/2005 Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu skonsolidowanego, 29-04-2005
 • 11/2005 Sprostowanie informacji, 24-05-2005
 • 12/2005 Umowa dotycząca odkupu obligacji emitowanych w ramach II PEOL, 02-06-2005
 • 13/2005 Powołanie nowego członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. , 22-06-2005
 • 14/2005 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych (SAB QSr2-2005 i SAB PSr1- 2005), 27-06-2005
 • 15/2005 Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego - Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, 30-06-2005
 • 16/2005 Umowa dotycząca odkupu obligacji emitowanych w ramach II PEOL, 31-08-2005
 • 17/2005 Przeniesienie własności akcji, 26-09-2005
 • 18/2005 Nabycie obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. (II PEOL), 07-10-2005
 • 19/2005 Nabycie obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. (II PEOL), 21-10-2005
 • 20/2005 Wykup i umorzenie obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. , 24-10-2005
 • 21/2005 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (SAB-QSr 3/2005), 24-10-2005
 • 22/2005 Zwołanie NWZA Banku Zachodniego WBK S.A. , 15-11-2005
 • 23/2005 Wykup i umorzenie obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. , 15-11-2005
 • 24/2005 Informacja o zakupie akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 16-11-2005
 • 25/2005 Nabycie obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. (II PEOL), przez BZ WBK Inwestycje Spółka z o.o. , 17-11-2005
 • 26/2005 Projekty uchwał NWZA Banku Zachodniego WBK S.A. , 21-11-2005
 • 27/2005 Fitch Ratings podwyższył rating Banku Zachodniego WBK S.A. , 23-11-2005
 • 28/2005 Informacja o zakupie akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 29-11-2005
 • 29/2005 Wykup i umorzenie obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. , 05-12-2005
 • 30/2005 Informacja o zakupie akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 05-12-2005
 • 31/2005 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 06-12-2005
 • 32/2005 Powzięte uchwały NWZA , 08-12-2005
 • 33/2005 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 08-12-2005
 • 34/2005 NWZA Banku Zachodniego WBK S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5% , 09-12-2005
 • 35/2005 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 16-12-2005
 • 36/2005 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 27-12-2005

RAPORTY OKRESOWE

 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2004 (SAB-QSr 4/2004), 22-02-2005
 • Raport roczny za 2004 rok (SAB-R 2004), 22-02-2005
 • Skonsolidowany raport roczny za 2004 rok (SAB-RS 2004), 11-03-2005
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2005 roku (SAB-QSr 1/2005), 09-05-2005
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za II kwartał 2005 roku (SAB-QSr 2/2005) 03-08-2005
 • Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2005 roku (SAB-PSr-2005) 03-08-2005
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2005 roku (SAB-QSr 3/2005) 08-11-2005

Oryginały raportów znajdują się w Banku Zachodnim WBK S.A. w Poznaniu , Plac Andersa 5, XIII piętro. Raporty bieżące i okresowe bank zamieszcza na swojej stronie internetowej www.bzwbk.pl

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie, wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości. Data autoryzacji: 06.03.06 16:36

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

06-03-2006 16:56 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 17/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 20 lutego 2006 r. 6 830 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 174,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 23.02.06 16:34

Beata Kukawka - Dyrektor ds.Prawnych

22-02-2006 08:55 /Emitent/

Propozycja dywidendy za rok 2005 (raport nr 16/2006)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zgłosiły propozycję:

 • przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 437 761 704,00 zł z zysku netto Banku za rok 2005, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 6,00 zł,
 • wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21 kwietnia 2006 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 11 maja 2006 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Podstawa prawna:

§39 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MF z 19.10.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 22.02.06 08:34

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

20-02-2006 16:55 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji (raport nr 15/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 13 lutego 2006 r. 8 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 162,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 20.02.06 16:33

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

13-02-2006 16:55 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji BZ WBK S.A. (raport nr 14/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 8 lutego 2006 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 159,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 13.02.06 16:34

Marcin Prell - Dyrektor Banku

08-02-2006 16:55 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji BZ WBK S.A. (raport nr 13/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w ramach transakcji zwykłych sesyjnych:

 • w dniu 31 stycznia 2006 r. 3 998 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 158,06 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044,
 • w dniu 1 lutego 2006 r. 15 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 149,92 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044,
 • w dniu 2 lutego 2006 r. 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 155,60 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044,
 • w dniu 3 lutego 2006 r. 15 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 155,67 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 08.02.06 16:32

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

01-02-2006 17:03 /Emitent/

Rozliczenie transakcji zbycia akcji spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. (raport nr 12/2006)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Zachodni WBK S.A. (BZ WBK S.A.), informuje, iż:

 1. w dniu 01 lutego 2006 r. nastąpiło rozliczenie zawartych w dniu 27 stycznia 2006 r. transakcji zbycia przez BZ WBK S.A. akcji spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"),
 2. BZ WBK S.A. zbył w ramach transakcji pakietowych na GPW w Warszawie 443 228 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej jednej akcji 3 zł, stanowiących 28,4 % w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zbyte akcje Spółki miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej,
 1. cena po jakiej zostały zbyte ww. aktywa wyniosła 8 199 718 zł tj. 18,50 zł za 1 akcję,
 2. po zbyciu ww. akcji BZ WBK posiada 143 188 akcji Spółki., które stanowią 9,17% kapitału zakładowego i uprawniają do 143 188 tj. 9,17% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 3. zbycie przez BZ WBK S.A. akcji Spółki uznano za zbycie aktywów o znacznej wartości, ponieważ zbyte akcje stanowiły ponad 20% kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 01.02.06 16:41

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

26-01-2006 16:55 /Emitent/

Program Motywacyjny dla Kadry Menedżerskiej (raport nr 11/2006)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Banku Zachodniego WBK SA informuje, iż na wniosek Rady Nadzorczej podjął działania w celu uruchomienia, począwszy od bieżącego roku Programu Motywacyjnego dla Kadry Menedżerskiej Banku Zachodniego WBK SA oraz spółek zależnych. Program będzie polegał na przyznaniu członkom kadry menedżerskiej obligacji z prawem pierwszeństwa w objęciu wyemitowanych w przyszłości akcji.

Rada Nadzorcza sformułowała i przyjęła podstawowe zasady Programu i zaproponowała podjęcie stosownych uchwał na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Program ma zostać przeprowadzony w drodze emisji przez Bank obligacji z prawem pierwszeństwa, które będą upoważniały uczestników Programu, po spełnieniu się określonych kryteriów ekonomicznych, do objęcia akcji Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki (łącznie nie więcej niż 200.000 akcji w latach 2006 - 2009).

Podstawowym celem Programu jest stworzenie skutecznego instrumentu motywacyjnego dla około 100 kluczowych członków kadry menedżerskiej Banku i spółek zależnych, który zapewni silniejsze związanie ich ze spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiąganie przez Spółkę konkurencyjnych na rynku wyników finansowych, z korzyścią dla akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne. Data autoryzacji: 26.01.06 16:34

Grazyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

25-01-2006 16:56 /Emitent/

Informacja o wpisaniu do KRS zmian Statutu Banku (raport nr 10/2006)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2006 r. otrzymał postanowienie z dnia 18 stycznia 2006 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o wpisaniu do Rejestru zmian Statutu Banku przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 8 grudnia 2005 r. Treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie, stanowiących podstawę zmian w Rejestrze, została podana w raporcie bieżącym nr 32/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r.

Podstawa prawna:

§39 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 25.01.06 16:35

Grazyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

25-01-2006 08:35 /Emitent/

Rezygnacja prezesa Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 9/2006)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Zachodni WBK informuje, że prezes Zarządu Banku, Jacek Kseń, podjął decyzję o pełnieniu funkcji prezesa BZ WBK do kwietnia 2007 roku. Decyzja ta została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą BZWBK.

Podstawa prawna:

§ 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 25.01.06 08:13

Marcin Prell - Dyrektor Banku

24-01-2006 16:55 /Emitent/

Daty przekazywania raportów okresowych (raport nr 8/2006)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Zachodni WBK S.A. podaje do wiadomości daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, skonsolidowanego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2006.

Ww. raporty okresowe Banku Zachodniego WBK S.A. będą publikowane w następujących terminach:

 • Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 10-05-2006
 • Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 1-08-2006
 • Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 1-08-2006
 • Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 9-11-2006
 • Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 22-02-2007
 • Raport roczny jednostkowy 22-02-2007
 • Raport roczny skonsolidowany 22-02-2007

Ponadto BZ WBK informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i skrócone półroczne sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:

§ 100 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 24.01.06 16:32

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

13-01-2006 16:55 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 7/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 9 stycznia 2006 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 1 570 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 159,03 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Data autoryzacji: 13.01.06 16:33

Marcin Prell - Dyrektor Banku

11-01-2006 09:12 /Emitent/

Informacja o nabyciu akcji BZ WBK S.A. przez członka Zarządu Banku - rok 2005 (raport nr 6/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że w całym roku 2005 w ramach transakcji sesyjnych zwykłych kupił 25 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 93,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044 tj. dokonał transakcji o wartości poniżej 5.000 euro.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 11.01.06 08:52

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

10-01-2006 16:56 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 5/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 05 stycznia 2006 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 146,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 10.01.06 16:34

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

09-01-2006 16:53 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 4/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 03 stycznia 2006 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 146,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 09.01.06 16:30

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

04-01-2006 16:58 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 3/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 30 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 4 441 akcje Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 141,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 04.01.06 16:37

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

04-01-2006 16:56 /Emitent/

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych (raport nr 2/2006)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2005 rok - SAB R 2005 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego SAB QSr z dnia 23 luty 2006 roku na dzień 22 luty 2006 roku, a także zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 rok - SAB RS 2005 z dnia 10 marca 2006 roku na dzień 22 luty 2006 rok.

Podstawa prawna:

§ 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 04.01.06 16:34

Marcin Prell - Dyrektor Banku

02-01-2006 16:55 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 1/2006)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 16 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 4 727 akcje Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 137,77 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044 i w dniu 19 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 2 718 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 141,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 02.01.06 16:32

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych