Santander i KBC podpisują porozumienie dotyczące połączenia Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku w Polsce

Wspólny komunikat prasowy poza sesją – informacja podlegającą wymogom regulacyjnym* Santander i KBC Madryd/Bruksela 28 Luty 2012 r.

Niniejszy dokument nie może być przekazywany jakiejkolwiek osobie posiadającej obywatelstwo amerykańskie, przebywającej lub zamieszkującej w stanach zjednoczonych ameryki (usa), na terytoriach i posiadłościach usa (w tym puerto rico, amerykańskie wyspy dziewicze, guam, amerykańskie samoa, wyspa wake, wyspy północnych marianów), w jakimkolwiek stanie stanów zjednoczonych lub dystrykcie columbia (stany zjednoczone) ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszego dokumentu jest niezgodna z prawem.

Wspólny komunikat prasowy Santander i KBC Uruchomi się w nowym oknie

Banco Santander S.A. („Santander") i KBC Bank NV ("KBC") ogłosiły dzisiaj, że zawarły umowę inwestycyjną dotyczącą połączenia ich polskich spółek zależnych: Banku Zachodniego WBK S.A. (‘Bank Zachodni WBK') i Kredyt Banku S.A. (‘Kredyt Bank').

Ponadto, Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank, przy wsparciu swoich spółek macierzystych, Santander i KBC, osiągnęły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie proponowanej fuzji.

Emilio Botin, Przewodniczący Banco Santander, powiedział: "Dzięki tej transakcji, Banco Santander znacząco wzmocni swoją obecność w Polsce, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w Europie, osiągając masę krytyczną, jakiej poszukujemy na naszych podstawowych rynkach. Transakcja dowodzi elastyczności oraz innych atutów modelu Banco Santander, polegającego na działalności w ramach samodzielnych spółek zależnych. Od samego początku generować będziemy wartość dla akcjonariuszy Banco Santander oraz akcjonariuszy połączonego banku, a także stworzymy silniejszą instytucję dla klientów i pracowników w Polsce."

Jan Vanhevel, Prezes Grupy KBC z przyjemnością przyjął informację nt. dzisiejszej transakcji i ją następująco skomentował: "Dzisiejsza transakcja jest kolejnym krokiem milowym w implementacji strategii, jaką ustaliliśmy z Komisją Europejską. Nawet w tak niezwykle trudnym środowisku makroekonomicznym i wysoce zmiennych warunkach rynkowych, udało nam się osiągnąć porozumienie w sprawie jednej z najważniejszych dla nas dezinwestycji.

Podjęcie decyzji o wyjściu z Kredyt Banku i opuszczeniu polskiego rynku było niezwykle trudne, ale ciężkie czasy zmusiły nas do dokonania trudnych wyborów. Wierzymy w potencjał polskiego rynku i Kredyt Banku, w profesjonalizm jego kadry zarządzajacej, pracowników oraz dobrą obsługę, jaką zapewniają swoim klientom. Ale jesteśmy także przekonani, że podejmując ten krok, zarówno KBC jak i Kredyt Bank mają jaśniejszy obraz przyszłości. To proponowane połączenie stwarza możliwości zarówno dla klientów jak i pracowników Kredyt Banku".

Posiadając sieć prawie 900 oddziałów oraz 3,5 miliona klientów detalicznych, połączony bank będzie trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów i zysku. Po proponowanej fuzji, Santander będzie posiadał ok. 76,5% akcji połączonego banku, a KBC ok. 16,4%. W rękach akcjonariuszy mniejszościowych pozostanie ok. 7,1% akcji. Banco Santader zobowiązał się wesprzeć KBC w obniżeniu jego udziału w połączonym banku, tak aby jego udział bezpośrednio po fuzji wyniósł poniżej 10% bezpośrednio po przeprowadzeniu połączenia. Ponadto, intencją KBC jest zbycie pozostałego posiadanego pakietu, mając na uwadze maksymalizację jego wartości. Porozumienie oparte jest na parytecie wymiany 6,96 akcji Banku Zachodniego WBK za każde 100 akcji Kredyt Banku. Realizacja połączenia jest uwarunkowana niezależną wyceną przeprowadzoną przez Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank, oraz uzyskaniem formalnego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a także zgody odpowiednich organów anty-monopolowych.

Opis transakcji i kluczowe warunki

Transakcja wiąże się z podniesieniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK, przy czym nowo wyemitowane akcje Banku Zachodniego WBK zostaną zaoferowane i przekazane KBC oraz pozostałym akcjonariuszom Kredyt Banku w zamian za ich akcje Kredyt Banku.

Na mocy umów i pod warunkiem niezależnej wyceny i ostatecznego porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK i Kredyt Bankiem, oraz formalnego zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów anty-monopolowych, Bank Zachodni WBK połączy się z Kredyt Bankiem przy parytecie wymiany 6,96 akcji Banku Zachodniego WBK za każde 100 akcji Kredyt Banku. Przyjmując bieżące ceny rynkowe, wycena Kredyt Banku w ramach tej transakcji wynosi 15,75 PLN za akcję, a BZWBK - 226,4 PLN za akcję. Łączna wartość pro-forma połączonego banku  wyniesie  20,8mld PLN (5mld EUR).

Zarówno Bank Zachodni WBK jak i Kredyt Bank notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Połączony bank będzie nadal notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Po proponowanej fuzji, Santander będzie posiadał ok. 76,5% akcji połączonego banku, a KBC ok. 16,4%. Pozostałe akcje objęte zostaną przez udziałowców mniejszościowych.

Banco Santader zobowiązał się wesprzeć KBC w obniżeniu jego udziału w połączonym banku z poz. 16,4%, tak aby jego udział bezpośrednio po połączeniu wyniósł poniżej 10%. W tym celu, Santander będzie dążył do uplasowania akcji wśród inwestorów. Banco Santander  zobowiązał się do nabycia max. 5% akcji połączonego banku, aby pomóc KBC w obniżeniu jego udziału. Ponadto, intencją KBC jest zbycie pozostałego posiadanego pakietu posiadanych udziałów, mając na uwadze maksymalizację jego wartości.

Strategiczne przesłanki

Banco Santander

Dzięki tej transakcji, Santander zwiększy swą obecność w Polsce, jednym z jego dziesięciu kluczowych rynków, podkreślając swoje długoterminowe zaangażowanie w tym kraju. Proponowana fuzja  umocni  pozycję połączonego banku  jako trzeciego największego banku w Polsce pod każdym względem, w udziałem w rynku depozytów w poz. 9,6%, kredytów - 8,0% i udziałem na poz. 12,9% pod względem liczby oddziałów (899). Posiadając ponad 3,5 miliona klientów detalicznych połączony Bank będzie również trzecim największym w Polsce pod względem  dochodów i zysku, tym samym zmniejszając znacznie różnicę w stosunku do liderów na rynku. Z uwzględnieniem działalności Santander Consumer, całkowity udział grupy w wolumenie biznesu w Polsce wyniesie ok. 10%.

Proponowane połączenie wygeneruje więcej synergii biznesowych niż synergie już ogłoszone przez Santander po nabyciu  Banku Zachodniego WBK.

Santander szacuje, że wpływ tej transakcji na jego wskaźnik adekwatności kapitałowej (dla kapitału podstawowego)  wg  kryteriów Komitetu Bazylejskiego II wyniesie ok.  5 punktów bazowych.

KBC

Dla KBC, transakcja mająca miejsce w trudnych warunkach rynkowych jest kolejnym kluczowym etapem w dalszej implementacji strategicznego planu ustalonego z Komisją Europejską oraz istotnym krokiem w kierunku spłaty pomocy państwowej, jaką otrzymała grupa.

Po dekonsolidacji Kredytu Banku w wyniku proponowanego połączenia i po obniżeniu udziału KBC do poziomu poniżej 10%, wkrótce po zarejestrowaniu fuzji, przy bieżących wycenach rynkowych, uwolniony zostanie kapitał o wartości ok. 0,7mld EUR, głównie dzięki redukcji Aktywów Ważonych Ryzykiem - odpowiadających wpływowi na kapitał tier 1 na poziomie skonsolidowanym Grupy KBC pro forma (wyliczone na koniec 2011r) na poz. +0,8%.

Zakładając całkowite wyjście z inwestycji i w oparciu o bieżące wyceny rynkowe, wpływ na kapitał tier -1 na poziomie skonsolidowanym Grupy KBC pro forma (wyliczone na koniec 2011r)  szacuje się na ok.0,9%.

Ponadto, biorąc pod uwagę bieżące wyceny rynkowe, w chwili zamknięcia transakcji, wygeneruje jednorazowy pozytywny wpływ dla KBC, rzędu ok. 0,1mld mln EUR w momencie zamknięcia transakcji. 

KBC będzie nadal działał na atrakcyjnym polskim rynku poprzez KBC Securities (dom maklerski) i KBC TFI (zarządzanie aktywami).

Inne aspekty transakcji

Zgodnie z umową inwestycyjną, Santander przejmie również 100% udziałów firmy Żagiel, która stanowi ramię KBC specjalizujące się w consumer finance w Polsce, po cenie określonej wg. wartości aktywów netto. Ta transakcja będzie również wymagała uzyskania zgody odpowiednich organów antymonopolowych. 

Ponadto, obecna współpraca pomiędzy Kredyt Bankiem i KBC TFI (polska spółka asset management należąca do KBC) będzie kontynuowana w najbliższej przyszłości. Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie zajmował się dystrybucją funduszy TFI na mocy umowy dystrybucyjnej, bez wyłączności, przez co najmniej 2 lata od daty proponowanej transakcji fuzji.

Przewiduje się, iż transakcja zostanie sfinalizowana w 2 poł. 2012r., pod warunkiem zarejestrowania fuzji pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK i Kredyt Bankiem oraz uzyskania zgody regulatora i odpowiednich organów antymonopolowych. 

Więcej informacji: patrz odpowiednie prezentacje analityków na www.kbc.com oraz www.gruposantander.com

W przypadku zapytań ze strony mediów, prosimy o kontakt:

Grupa Santander

External Communications Tel.: +34 91 289 52 11 communicacion@gruposantander.com

 
KBC Group

Viviane Huybrecht, General Manager, Group Communication/Spokesperson, KBC Group

Tel.: +32 2 429 85 45 pressofficekbc@kbc.be

 
W przypadku Relacji Iwestorskich prosimy o kontakt:

 
Grupa Santander:

KBC Group:

Wim Allegaert, General Manager, Investor Relations, KBC Group

Tel.: +32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be

* Niniejszy komunikat prasowy zawiera informacje  objęte regulacjami obowiązującymi firmy giełdowe.

Informacje dla wydawcy

Grupa Santander

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) jest bankiem detalicznym i komercyjnym z siedzibą w Hiszpanii, który prowadzi działalność na 10 rynkach. Santander jest największym bankiem w strefie euro i jednym spośród 15 największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Na koniec 2011r. założony w 1857r., Santander zarządzał aktywami o wartości 1,383 bilionów EUR i posiadał ponad 102 mln klientów, 14.760 oddziałów - więcej niż jakikolwiek inny międzynarodowy Bank oraz 193.000 pracowników. Jest to największa grupa finansowa w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Ponadto, grupa jest znaczącym graczem na rynkach Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemiec, Polski i północno-wschodnich Stanów Ameryki. Santander Consumer Finance prowadzi działalność na kluczowych rynkach Grupy a także w krajach nordyckich. W 2011r., Grupa Santander odnotowała regularny zysk netto na poz. 7.021mln EUR.

BZ WBK

Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem, jednym z trzech największych banków w Polsce pod względem wielkości sieci oddziałów jak i generowanych dochodów, a jego marka cieszy się zaufaniem i jest  rozpoznawalna w całym kraju. Bank został założony w 1989r, a w 2001r. w wyniku połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego powstał Bank Zachodni WBK S.A.  Od kwietnia 2011r., Bank Zachodni WBK jest członkiem Grupy Santander.

Na koniec 2011r., Bank Zachodni WBK posiadał aktywa ogółem o wartości 13,6mld EUR, portfel kredytowy ogółem o wartości 8,6mld EUR oraz depozyty wielkości 10,6mld EUR. Bank zatrudnia 9 383 pracowników i posiada sieć 622 oddziałów (w tym 96 placówki partnerskie). W 2011r., Bank Zachodni WBK odnotował zysk brutto w wys. 369,3 mln EUR z ROE na poziomie 21,2%.

Grupa KBC (www.kbc.com)

KBC jest zintegrowaną wielokanałową grupą bancassurance świadczącą usługi głównie dla klientów detalicznych, MŚP oraz lokalnych spółek o średniej wielkości kapitalizacji rynkowej. Koncentruje się na swoich rynkach rodzimych w Belgii oraz niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Słowacja, Bułgaria i Węgry). W innych lokalizacjach na świecie, Grupa prowadzi działalność w wybranych państwach i regionach.

KBC posiada w swojej ofercie produkty bankowe, ubezpieczeniowe oraz usługi z zakresu asset management, a także usługi dostarczane poprzez zintegrowany kanał dystrybucyjny obejmujący oddziały, agentów, brokerów ubezpieczeniowych oraz Internet.

Siedziba KBC znajduje się w Brukselii (Belgia), sercu Europy. Grupa KBC zatrudnia ponad 47 000 osób (z których prawie 60% zatrudnionych jest w Europie Środkowej i Wschodniej).

KBC jest notowany na brukselskiej NYSE Euronext (pod symbolem ‘KBC').

Więcej informacji na temat KBC na stronie www.twitter.com/kbc_group

Kredyt Bank (www.kredytbank.pl)

Kredyt Bank S.A. jest polską grupą bankową należącą do KBC.

Kredyt Bank został założony w 1990r. jako jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Obecnie, jest to duży, uniwersalny bank giełdowy, których od lat utrzymuje silną pozycję wśród 10 największych banków w Polsce.

Pod koniec 2011r., Kredyt Bank posiadał aktywa ogółem o wartości 9,4 mld EUR (3,2% udział w rynku), portfel kredytowy ogółem w wys. 6,8mld EUR brutto (3,4% udział w rynku), depozyty ogółem w wys. 6,4mld EUR (3,3% udział w rynku).  Na koniec 2011r., Bank posiadał dużą sieć dystrybucyjną obejmującą 373 oddziały w całej Polsce i zatrudniał 5,000 pracowników. Jest to dobrze ugruntowana i rozpoznawalna marka.

Legal disclaimer:

The information contained herein is provided solely for informational purposes and does not constitute any firm financial projections, nor offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities in any jurisdiction.

This press release is not an offer to sell the securities in the United States and it is not soliciting an offer to buy the securities. The shares of Bank Zachodni WBK S.A. have not been registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements.

The potential merger will be conducted on the basis of an information memorandum to be published in Poland by Bank Zachodni WBK in connection with such potential offering and merger. Any decision in respect of, or other response to, the securities to be offered or the merger should be made only on the basis of the information contained in such information memorandum. Investors in jurisdictions other than Poland may be subject to restrictions and may not be able to receive securities to be issued in connection with th potential merger.

This announcement does not constitute a prospectus or a prospectus equivalent document.

The release, publication or distribution of this announcement in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore any persons should inform themselves about, and observe any applicable requirements in their respective jurisdictions before releasing, publishing or distributing this announcement. This announcement has been prepared for the purpose of complying with Belgian and Spanish law and the information disclosed may not be the same as that which would have been disclosed if this announcement had been prepared in accordance with the laws of jurisdictions outside Belgium and Spain.

Copies of this announcement and any formal documentation relating to the offering of securities and/or the merger are not being, and must not be, directly or indirectly, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in or into or from any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction and persons receiving such documents (including custodians, nominees and trustees) must not mail or otherwise forward, distribute or send it in or into or from any such jurisdiction.

This announcement contains certain forward-looking statements. These forward-looking statements can be identified by the fact that they do not relate only to historical or current facts. Forward-looking statements often use words such as “anticipate”, “target”, “expect”, “estimate”, “intend”, “plan”, “goal”, “believe”, “hope”, “aims”, “continue”, “will”, “may”, “should”, “would”, “could”, or other words of similar meaning. These statements are based on assumptions and assessments and by their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty, because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future and the factors described in the context of such forward-looking statements in this document could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in or implied by such forward-looking statements. Although it is believed that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will prove to have been correct and you are therefore cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Neither Santander nor KBC assumes any obligation to update or correct the information contained in this document (whether as a result of new information, future events or otherwise), except as required by applicable law. Nothing in this announcement should be construed as a profit forecast.