Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zastrzeżenia prawne

Santander TFI S.A. informuje, że dane zawarte w serwisie internetowym Santander.pl/PPK nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom miejsca sieciowego, w tym oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a służą wyłącznie celom informacyjnym lub reklamowym. Przedmiotowe informacje nie stanowią także usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego i nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Zawartość serwisu internetowego Santander.pl/PPK jest własnością Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i korzysta z ochrony określonej przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, t.j. ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, t.j. ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324, t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386, t.j. ze zm.). Żadna część serwisu internetowego Santander.pl/PPK nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Santander TFI S.A. Użytkownicy serwisu internetowego Santander.pl/PPK uprawnieni są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ramach tzw. dozwolonego użytku, określonego przepisami ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, t.j. ze zm.) oraz ww. ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386, t.j. ze zm.).

Informacje zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed dokonaniem inwestycji w Santander PPK SFIO należy zapoznać się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje danego subfunduszu oraz prospektem informacyjnym funduszu zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w fundusz. Zarówno dokument zawierający kluczowe informacje, prospekt informacyjny a także sprawozdania finansowe funduszy dostępne są na stronie Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4). Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w serwisie Santander.pl/PPK, w szczególności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Prezentowane na stronach serwisu internetowego Santander.pl/PPK wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. O ile nie zaznaczono inaczej, podane wyniki nie uwzględniają ewentualnych opłat ani podatku od dochodów kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu jest zależna od daty zbycia i odkupienia jednostek, ewentualnych opłat i podatków. Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów funduszy.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy Santander PPK SFIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik PPK powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik PPK musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI.

Santander TFI S.A. dołożyło wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie internetowym Santander.pl/PPK były prawidłowe i zgodne z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U z 2020 roku poz. 1342, t.j.), jednak zastrzega, iż nie stanowią one oficjalnej interpretacji przepisów obowiązującego prawa i Santander TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku lub w związku z treścią zamieszczoną w serwisie internetowym Santander.pl/PPK. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wykładni obowiązujących przepisów prawa, należy skorzystać z usług podmiotów świadczących zawodowo pomoc prawną.

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 stycznia 1998 roku.