Lista raportów

Raport bieżący nr 6 (2024)

19 lutego 2024

Zmiana wartości programu emisji obligacji i wcześniejszy wykup obligacji serii 1/2023.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. (Bank) niniejszym informuje, że w dniu 19 lutego 2024 r. podjął uchwałę zmieniającą program emisji obligacji, o którym Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. ("Program emisji obligacji"). Zmianie ulega wartość Programu emisji obligacji, która liczona jako łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy kwoty 10.000.000.000 PLN. Poprzednia wartość Programu emisji obligacji wynosiła 5.000.000.000 PLN. W pozostałym zakresie warunki Programu emisji obligacji określone Uchwałą pozostają bez zmian.

Bank informuje również o podjęciu w dniu 19 lutego 2024 r. decyzji o realizacji opcji wcześniejszego wykupu obligacji nieuprzywilejowanych serii 1/2023 ISIN: PLBZ00000325 ("Obligacje") zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Wcześniejszy wykup nastąpi w Dniu Płatności Odsetek 31 marca 2024 r. ("Dzień Wykupu") i obejmie wszystkie wyemitowane Obligacje, tj. 3 800 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 1.900.000.000 PLN. W Dniu Wykupu Bank zapłaci Posiadaczom Obligacji kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (bez tego dnia) ("Kwota Wykupu"). Kwotę Wykupu otrzymają Posiadacze Obligacji, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 22 marca 2024 r. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami KDPW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

09:54, 19 lutego 2024