Raport bieżący nr 49 (2018)

14 grudnia 2018

Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I

Nawiązując do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku, Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku Bank podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii I ("BPW") na następujących warunkach:

  1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 roku ("Data Emisji"),
  2. Łączna wartość nominalna BPW wyniesie do 150.000.000,00 PLN,
  3. BPW zostaną wyemitowane na podstawie art. 89 i 90 Prawa Bankowego oraz uchwały zarządu Banku nr 17/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.,
  4. BPW zostaną wykupione w dniu 21 czerwca 2019 roku ("Dzień Wykupu"),
  5. Wartość nominalna jednej BPW wyniesie 1.000 zł,
  6. Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW,
  7. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,05% w skali roku,
  8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
  9. BPW nie będą zabezpieczone,
  10. BPW będą emitowane jako BPW na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie prowadzonym Bank.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.